Dalseghagen under Dalseg i Sør-Fron

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221, nr. 593: Dalseghagen under Dalseg i Sør-Fron 5.2.1856

Underskrevne Tosten Lodversen Dalsæg erkjender herved at være kommen overens med Hans Hansen om Overdragelsen af den under min Gaard Dalsæg beliggende Plads Dalsæg- hagen paa hans og Kones Levetid og det paa følgende Betingelser:

1. Pladsen Dalsæghagen overlades til Hans Hansen, for hvilken han svarer aarlig Afgift til Gaardens Opsidder 3 – tre – Spdlr. samt Føderaad til sin Moder saalænge hun lever, men naar hun er død, saa svarer han siden aarligen 3 Spd. 60 s. – tre Speciedaler og sexti Skilling, hvilken Afgift han skal oparbeide efter den mellem os forenede Arbeidstaxt, nemlig: fra 14de April til 14de October 6 –sex – Skilling pr. Dag, men for 1 Slaatdag 12 – tolv – Skilling og 1 Maal at skjære 16 – sexten – Skilling, og fra 14de October til 14de April 4 –fire – Skilling pr. Dag.

2. Huus-manden maa ikke uden Gaardens Opsidders Samtykke indtage nogen Inderst.

3. Skal Huusmanden efter Tilsigelse være pligtig til at indfinde sig til hvad Tid han bliver kaldet og til at forrette hvilketsomhelst Arbeide efter ovennævnte Taxt.

4. Naar Distriktets Almindingsskov bliver deelt, skal Huusmanden ikke være berettiget til at tage noget af Gaardens Skov uden efter Huusbondens Udviisning.

5. Den ovenfor benævnte Afgift for hvert Aar skal senest inden 14de April det næstpaafølgende Aar være afgjort.

6. Skal Huusmanden være pligtig til at holde sig efterrettelig efter Loven om Huusmandsvæsenet af 24de September 1851 og i alle Tilfælde forbrydes Fæstet ved Overtrædelse af § 10 i omhandlede Lov.

7. Naar Huusmanden holder sig disse Betingelser efterrettelig, saa beholder han Pladsen Dalsæghagen paa sin og Kones Levetid, og tilpligter jeg mig som Gaardens Opsidder at holde mig omhandlede Lov efterrettelig ved at tilegne Huusmanden de ham tilkommende Rettigheder.

Dalsæg den 5te Febr. 1856.
Tosten Dalsæg.
Hans H. Dalsæghagen m: i: P.

Som Vidner:
A. Tande.
Anders Jensen Dalsægvolden m; i: P.