Kråbølslien øvre under Kråbøl nedre


Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 754:Øvre Kråbølslien v/Nedre Kråbøl i Gausdal dat. 23.2.1846 (Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 18, tinglest 8.12.1858)


Nr. 15 Thinglæst Husmandsseddel


Husmandsseddel fra Paul Nygaard til Christen Iversen paa Pladsen Øvre Kraabølslien, dat. 23. Febr. 1846, saal:

Gjenpart. Jeg underskrevne Paul Nygaard vitterliggjør herved at have antaget, ligesom jeg herved fra 14de April dette Aar antager Kristen Iversen med Kone Karen Torgersdatter, som Husmand paa den under min Gaard Nedre Kraabøls Eiendele beliggende Plads:
Øvre Kraabølslien kaldet, udgjørende omtrent 6 Mælinger Jord, der er udvist og beliggende ovenfor Pladsen nordre Lien – paa følgende Vilkaar:

1. Han opfører paa egen Bekostning de fornødne Bygninger og Gjærder paa Pladsen, hvorhos jeg forskaffer ham Hest til Fremkjørelse af Tømmer og andre Materialer til opførende Husbygninger.

2. Han erholder i min Skov – efter udvisning de fornødne Træmaterialer saavel til Huses og Gjærders Opførelse som til sammes Vedligeholdelse og Reparation, forsaavidt samme ikke findes paa det Pladsen overdragne Jordstykke. Brændeved til sit fornødne Brug erholder han af Vindfald og andre paa Marken liggende Træmaterialer som ikke ere tjenlige til Tømmer.

3. Han nyder Havnegang i Gaardens Udmark i Baglien Høst og Vaar, for de Kreature som fødes paa pladsen og hele Sommeren for en Ko og en Spekalv.

4. Han har Frihed til at Laste 2 – to – Vinterlas Hø aarlig paa Udkant af Gaardens Slette.

5. Han skal tilbøiligen vedligeholde Gjærder og Indhegninger og forsvarlig dyrke Pladsen. Han maa fra samme ikke afhende Gjødsel eller Fodring.

6. Af denne Plads svarer han følgende Afgift:
a. det første Aar – fra 14de April 1846 i hvilket han tillige nyder Brugen af 1 – et – Maal Ager i Gaardens Agerjord søndenfor Ekkerløkken samt Foringen i Bjørnssletten, svarer han 9 – ni – Dags Slaat og 6 – sex – Maal Skur, naar forlanges.
b. Det andet Aar i hvilket han ogsaa nyder Fodringen i Bjørnssletten 12 – tolv – Dags Slaat og 6 – sex – Maal Skur.
c. Det tredie Aar – uden baade Ageren og Bjørnsletten – 12 – tolv – Dages Slaat og aatte Maal Skur.
d. Æfter det tredie Aar – fra 14de April 1849 – svares i Husleie 5 – fem – Speciedaler, og fra denne Tid af er Husmanden pligtig at arbeide pa Gaarden mod Kost og saadan Dagløn som mine øvrige Husmænd, paa hvad Tid Brugeren forlanger det, naar undtages 2 – to – Dage i hver Uge, som han har fri til eget Arbeide.
e. Fra den sidstanførte Tid er ogsaa Konen pligtig til at arbeide paa Gaarden efter Tilsigelse, to – 2 – Dage i hver Uge af Slaataannen, samt om Høsten at braake og Hækle(?) i 12 – tolv – Dage, mod at nyde 4 Skilling i Dagløn. – Hvis hun har lidet Barn eller er syg fordres det ikke.
f. I Skuraannen skjærer baade Manden og Konen saameget som Brugeren ønsker for 16 – sexten – Skilling pr. Maal, kun at de faar Tid til at afhøste sin egen Ager.

7. De maa ikke under sit Fæstes Fortakelse indtage Inderst uden Gaardbrugerens Tilladelse.

8. Naar disse forannævnte Husfolk opfylder disse Forpligtelser og i Alt forholde sig lydige og tro, saa beholder de denne Plads for deres Levetid, men i modsat Fald har de forbrudt deres Brugsret til Pladsen og i sidste Tilfælde maa de fravige den uden Erstatning efter Udsigelse. Efter deres Død falder Pladsen til Gaarden igjen med Huse og Jord uden Vederlag, dog har en af deres Børn, hvem de selv bestemmer, Fortrinsret til samme, men efter nærmere Overenskomst med Gaardbrugeren om Husleien, som i ethvert Fald ikke maa forhøies over hvad billigt skal være.
Foranstaaende Fæsteseddel, der er ligelydende Gjenpart af den mig under Dags Dato meddelte Originale, forbinder jeg mig til i alle Dele at holde mig efterrettelig under mit Fæstes Fortabelse eller andet Ansvar efter Loven.
Kraabøl den 23de Februar 1846
Kristen Iversen med paaholdt Pen
 
Til Vitterlighed:
S. Kraabøl
Dorte Svendsrud m.p.P.