Trinerud under Rokvam i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 822: Trinerud v/Rokvam i Gausdal dat. 17.2.1862
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 19, tinglest 24.11.1866)

No 19 Thinglæst Huusmandsseddel


Paa Pladsen Trinrud under Gaarden Roqvam, fra Lensmand Seielstad til Anders Hansen, dat : 17de Februar 1862, – saal.: ” Undertegnede Lensmand J.O. Seielstad, Eier og Bruger af Gaarden Roqvam i Gausdals Thinglag gjør herved vitterligt at han med Henhold til Bestemmelsene i § 1 om Lov om Husmandsvæsenet af 24de September 1851 overladt Anders Hansen af Øyers Thinglag til Brug og Beboelse som Husmand fra 14de – fjortende April førstkommende den under nysnævnte min Gaard – beliggende Plads Trinrud saaledes og med den Udstrækning som af hans Formand Berge Iversen Stubhagen har vært brugt paa følgende Vilkaar:


1. Svarer han aarlig Husleie eller Afgift af Pladsen 8 – otte – Speciedaler sexti – 60 – Skilling, som aftjenes ved Arbeide og maa være afgjort inden hvert Aars 14de April, første Gang 14de April 1863.


2. Holder han Pladsens Huse, Gjerder og Jordvei i lovforsvarlig og aabodsfri Stand.


3. Skal han være forpligtet til, med den i den citerede Lovs § 6 omhandlede Indskrænkning, mod sædvanlig Betaling efter Tilsigelse strax og uden Vægring at forrette alle slags arbeider han af Huusbonden maatte anvist, hvorsomhelst, saavel Sommer som Vinter, ligesom han ogsaa forpligtes til at skaffe et voxent og dueligt Fruentimmer til at forrette Arbeide for Husbonden naar forlanges mod en Betaling af 4 – fire – Skilling pr. Dag, samt spinde et Lispund Strgarn hver Vinter under Juul paa egen Kost mod en Betaling af 3 – tre –Skilling pr. Mark.

4. Maa han ingenslags Hugst eller Aavirkning foretage uden Husbondens Specielle Tilladelse – det være sig i Pladsens Indhegning eller udenfor denne – udenom det Pladsen Trinrud paa Baglikjølen forskilt (?) tildelte Skovstykke, ligesom han ogsaa forpligtes til at behandle dette paa en ordentlig og Sparsommelig Maade, saaledes at han til Brænde ikkun benytter af Tørt: Stubber og Qvist, samt til Bar for de paa Pladsen fødende Kreature og Gjærdefang Træer af mindre god Beskaffenhed.

5. Maa han ikke uden Husbondens Tilladelse indtage Inderster eller folks Danse og Drikkesamlinger paa Pladsen.

6. Fourage maa opfodres paa Stedet og den samlede Gjødsel alltid forblive paa Pladsen.

7. Fæstet forbrydes i alle de nævnte Love § 10 omhandlede Tilfælle.

8. Naar Husbonden eller Huusmanden, som begge forbeholdes Ret til at opsige Kontracten, maatte finde forgodt at opsige Bruget skal saadant skee inden hvert Aars 29de September, og er Huusmanden i begge Tilfælde forpligtet til uden foregaaende Lovmaal og Dom under Udkastelsestvang paa hans egen Bekostning at fraflytte og ryddiggjøre Pladsen inden næstkommende 14de April, ligesom det forøvrigt er en Selvfølge, at Huusmanden uanset fra hvilken af Siderne Kontracten maatte vorde opsagt er forpligtet til at forrette Arbeide for Husbonden til den Dag Fraflyttingen, som anført skal foregaae.
Foranførte Vilkaar og Forpligtelse vedtager jeg Anders Hansen i alle Dele til Opfyldelse og Efterlevelse, og har enhver af Kontrasenterne et ligelydende Exemplar heraf.


Roqvam den 17de Februar 1862
J.O.Seielstad
Anders Hansen


Til Vitterlighed om Underskrifterne og om at Indholden er oplagt for Vedkommende:
Ole Larsen Løkken
Simen Torgersen med ført Pen.