Flaten under Forseth søre i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 670: Flaten v/Søre Forseth i Gausdal dat. 12.1.1850
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest: 16.3.1853)

No.51 Thinglæst Brugsseddel

Brugsseddel fra Amund Forset til Johan Knudsen og Kone paa Pladsen Flaten, dateret 12te Januar 1850. Saal.

Undertegnede Amund Simensen Forseth, som Eier og Bruger af Gaarden Søndre Forseth tilstaar hermed at have overladt den til min Gaard Søndre Forseth hørende Plads Flaten kaldet, til Brug og Beboelse for undertegnede Johan Knudsen og hans nuhavende Kone Hellene paa følgende Vilkaar og Conditioner, som punctlig maa opfyldes fra Huusfolkenes Side, der da beholder Pladsen Flaten paa den Lengstlevendes Levetid for den Huusleie eller Afgift 20 spd. er tyve Speciedaler Aarlig, som hvert Aar 14de. April at regne opgjøres, og fradrages det Arbeide Huusfolkene har forrettet i Aarets Løb og det øvrige af bemeldte 20 spd, udbetales af Huusfolkene contant, til Brugeren af Søndre Forseth.

Conditioner.

1. Pladsens Huse, Jord og gjerder, er og bliver Gaardens Eiendom der ikke alene skal vedligeholdes men dyrkes og forbedres, Avlingen og Gjødselen ikke paa nogen som helst Maade bortføres, men benyttes til Pladsens Forbedring.

2. Pladsen bestaar af Jordet, som stedse har været, som er paa den østre Side af Elven op til nordre Forseth Eiendom.

3. Huusfolkene skal til Pladsens Brug stedse tage til Behov ovenfor Linien i Gaardens SameieSkov og ikke tage det ringeste, hverken bedærve eller borttage af Gaardens Eiendoms Mark eller Skov, og heller ikke noget til Salg af Sameien.

4. Huusfolkene Mand og Kone, som tilforn ere nævnte ere forbundne til at arbeide paa Gaarden eller hvor det bliver dem anvist af Brugeren eller hans Folk, naarsomhelst han enten selv eller ved andre lader dem tilsige, at møde efter den dem givne Ordre, og til bestemt Tiid

5. Huusfolkene nyder i Betaling for sit Arbeide: Manden i Høvolden 6 s. daglig i Slotaanden 12 s. Daglig om Høsten 6 s. daglig og Vinteren 4 s. Daglig og Konen 4 s. Daglig til enhver Tiid og hvert Maal Skuur 16 s.

6. Det skal være Huusfolkene tilladt at leie i sit Sted , saavel Mand som Qvinde, naar de derom iforveien ere blevne enige med Brugeren af Gaarden Søndre Forseth, saaledes at han antager de leiede for gode, imodsatfald maa Huusfolkene frem møde selv.

7. Det er Huusfolkene tilladt, at have hjemme om sommeren 1 Koe og l Kalv, og at samme maa nyde Havn med de øvrige Huusmands Kreaturer der havne i Forsethlien, og ligeledes tillades det dem ogsaa der at have sine øvrige Kreaturer som fødes paa Pladsen, Høst og Vaar.

8. Huusfolkene maa stedse vise Lydighed imod Brugeren af Gaarden saavelsom imod hans Folk, og stedse paase hans Bedste, de maa ikke taale at see eller være vidende, om ulovlig Havning eller Hugst paa hans Eiendom uden de strax anmelder ham samme.

9. Huusfolkene maa ikke indtage nogen Inderst uden Brugerens særdeles Tilladelse og heller ikke huse fremmede eller omreisende Folk.

10. Skulde Huusfolkene ikke opfylde de i denne Contract bestemte Puncter og i alt efter dens Indhold da ere de uden Lovmaal og Dom forbundne, til det da først indtreffende 14de. April at ryddiggjøre Pladsen og uden videre at fraflytte samme, saaledes at Brugeren af Gaarden fra den Tiid kan gjøre med Pladsen hvad han finder forgodt.

Saaledes som omstaaende Poster udviser ere vi underskrevne blevne forenede i Vidners Nærvær.
Forseth Søndre den 12te. Januari 1850.
Amund Simensen Forseth
Johan Knudsen med ført Pen.

Til Vitterlighed:
Amund Nielsen Brusveen.
Tobias Christiansen Storsveen
begge med ført Pen.

Heraf er meddeelt Huusmanden Johan Knudsen Copie.