Midtvolden under Storklevstad i Nord-Fron

Opplandsarkvet avd. Maihaugen A-0021 Husmannskontrakter, nr. 301 Storklevstad i Nord Fron dat. 20.4.1854
(Pantebok 1 Midt Gudbrandsdalen, Sak nr. 84)

Huusmandscontract: 

For Midtvolden paa en Mæling Eng synst og øverst i det øvre Storklevststads Jorde i Qvam i Nordre Froens Præstegjeld.  I Følge Bestemmelserne i  & 1  i Lov af 24de  September 1851 har undertegnede Eier  af Gaarden Storklevstad i nordre Froens Præstegjeld oprettet Contract med Tosten Midtvolden angaaende  overdragelse til Brug og Beboelse paa bemeldte Jordstykke under nyomnevnte Gaard Storklevstad paa følgende Vilkaar. 

1.  Den aarlige Afgift skal være betalt inden hvert Aars  1ste April med 2,er to Speciedaler, som betales i Arbeide efter nedenstaaende                              
Taxter Naar og til hvad Tid han dertil bliver tilsagt; nemlig for 1 Maal at skjære 1 ort og for 1 Mæling Eng at slaa 18 sh. og 12 sh for 1 Dag at høie eller slaa, og i Mosefjeldet 4 sh for hvert fuldkomment, og for (?) Læs, og foruden det ovenmeldte skal han forrette det fornødne aarlige Skaararbeide, dog derfor nyder han Betaling efter den i Bygden almindelige Taxt. 

2. Pladsen maa dyrkes vel og ikke forringes, Afgrøden maa  ikke sælges eller bortføres derfra. Og den samlede Gjødsel altid forblive ved Pladsen. 

3.  Maa han omkring ovenmeldte Jordstykke holde godt og forsvarligt Gjærde, saa at hans Kreature ikke kommer Eieren til Skade med nogen Havning.  Maa han ikke give Nogen Tilladelse til Ophold hos sig uden Eierens Tilladelse. – Til Brænde maa alene bruges Kvist og Stubber , og ferske Træer ikke nedhugges eller beskadiges uden Huusbondens Samtykke. 

6.  Da det paa ovenmeldte Jordstykke ikke endnu er Huser, og bemeldte det øvre Jorde er til Peder Kirkevolden overdraget, paa Føderaadskonen Anne Klevstads Levetid saa skal Afgiften erlægges til Peder saa længe han har dette i Brug, og da det som ovenmeldt ikke er Huus, saa er Afgiften saaledes nedsat, at han for Aaret 1855 kun svarer 1 Spd, og siden 1 Spd 1 Ort aarlig til 1856, men siden den fulde Afgift, Alt efter foranførte Bestemmelser og paa Tostens Levetid.- 

7. Fæste paa foranførte Jordstykke forbrydes i alle de i & 10 i Lov om Huusmandsvæsenet af  24de September 1851 omforhandlede Tilfælde.  Disse Vilkaarene tager jeg Tosten Midtvolden i alle Dele til Opfyldelse og Efterlevelse.-  Af dette Document enhver af os et Exemplar da tvende eenslydende ere udstædte.

Gaarden Storklevstad den 20de April 1854.
Paul Isum ved Iver Isum,
Tosten Midtvolden m.p.P

Til Vitterlighed om Underskriften, samt om, at Contractens Indhold er Parterne bekjendt.
O. Hansen Kirkesanger
Peder Kirkevolden.-