Delet søndre under Onsum i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter
Nr. 821: Søndre Delet v/Onsum i Fåberg dat. 14.4.1866  (Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 19, fol. 519a, tinglest 4.7.1866) 

No. 4 Thinglæst Huusmandscontract


Mellem David T. Onsum og Ole Hansen, angaaende Sidstnævntes Brug af Pladsen Søndre Delet under Gaarden Onsum, dat.14de April d.A.
Saal.: Vi Undertegnede nemlig jeg David Torstensen Onsum, som Grundeierog jeg Ole Hansen, som Husmand, erkjende herved at have med hinanden, om Pladsen Søndre Delet under Gaarden Onsum i Faaberg, indgaaet og vedtaget følgende Husmandscountract:


1. Pladsen Søndre Delet, der har samme Udstrækning og Grændsemærker, som før, overdrages fra 14de April sidstleden til Brug og Benyttelse for ovennævnte Ole Hansen med nuhavende Hustru paa deres og deres Børns Levetid.

2. De paa Pladsen værende Huse ere Husmanden Ole Hansens Eiendom, og selvfølgelig vedligeholdes af ham selv eller af Pladsens Bruger, som denn selv finder for godt.

3. I aarlig Husleie af Pladsen svarer Husmanden til Gaarden Onsums Eier og Bruger, efter Tilsigelse: 10 – Ti Dages Arbeide i Slaataanden, enten personlig eller ved en anden antagelig Karl, og der i Penge = 6 Spd, der betales hvert Aar 14de April, dog skal Pengesvarelsen, naar Ole Hansen og Kone ere døde, og Pladsens Brug saaledes overtages af deres Børn, ophøies til = 7 – Syv Speciedaler aarlig, men Arbeidsdagene uforandret.

4. Husmanden holder selv Gjerdene omkring Pladsen, til hvis Vedligeholdelse og Istandholdelse, saavel som til frit Brænde han tager det Fornøden paa Gjemkjølen, efter Udvisning af Husbonden.
Saalænge denne Contract opfyldes i alle Dele, skal Husmanden, bemeldte Ole Hansen, hans Kone og deresBørn – saavel den Ælder som Ynger – beholde Pldsens Brug og Benyttelse for deres Levetid, hvorimod det er en Selvfølge, naar enten ikke Kountracten efterkommes og saaledes af disse Grunde opsiges, eller den Længstlevende af indbemældte Ole Hansen og Kones Børn ved Døden ere afgaaet, at Pladsen da, hvad dens Jordvei angaar, falder tilbage til Gaarden Onsum igjen.
Dette til Bekræftelse under vore Hænder, i 2de Vidners Overvær.
Gaarden Onsum i Faaberg, den 14de April 1866
D. Onsum. Ole Hansen
Til Vitterlighed ved begge Underskrifter.
Simen J. Brænden. Christian P. Qval