Halvorstuen søre under Fagstad i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Sør Gudbrandsdal Pantebok 17, nr. 703
Søre Halvorstuen ved Fagstad i Fåberg 30.12.1854 Tinglyst 3.12.1855

No.40 Thinglæst Huusmandsseddel
 

Fra G. Fagstad til Amund Olsen og Kone paa Pladsen Halvorstuen, dat. 30te December 1854, saal.:
I følge Lov om Huusmandsvæsenet af 24de September 1851, har Gulbrand Fagstad, som Huusbonde paa den ene og Amund Olsen, som Huusmand paa den andre Side med hinanden indgaaet følgende Contract om Pladsen Søndre Halvorstuen, som af Huusmanden og hans Kone Anne Olsdatter tages i Brug og Besiddelse paa deres Levetid med Huser og Jordvei, saadant som den før har været brugt; imod derfor at svare følgende Forpligtelser:

1.  Pladsen tages i Brug fra næstkommende 14de April og svares deraf i aarlig Afgift 3 er tre Speciedaler og 1 er en Ort, til Huusbonden, foruden at yde som forhen, det omaccorderede Føderaad til Marit Olsdatter saa længe hun lever eller ikke er fuldstændig forsørget af Fattigvæsenet.  Naar denne Ydelse ophører, bliver at svare i de næstfølgende 10 Aar med 6 er sex Speciedaler aarlig og efter denne Tids forløb bliver Afgiften forhøiet til 7 er syv Speciedaler aarlig.

2.  Efter Tilsigelse naar forlanges, at forrette forsvarligt Arbeide for Huusbonden, imod 8te Skilling daglig fra 14de April til 14de October, og 4 Skilling daglig fra 14de October til 14de April.  I ligemaade at forskaffe et dueligt Qvindemenneske at forrette Arbeide imod 4 Skilling daglig samt 12 Skilling for hver Mæling at slaa og 16 Skilling for et Maal at skjære. Den i Loven omhandlede Fridag bliver at bestemme efter Overenskomst.

3.  Husene paa Pladsen, som alle ere Huusbonden tilhørende, bliver efter som det findes fornødent at istandsætte og i forsvarlig Stand at vedligeholde, saavelsom Pladsens Gjerder, imod at Huusbonden forskaffer Heste til Hjemkjørsel af de fornødne Matrialier uden Betaling.

4.  Maa Gjødsel eller Fourage ei bortføres af Pladsen, Ligesom maa Skoven ei hugges til Upligt med at tillave Brændsel eller Veed, af vægsterlige eller til andet Brug tjenlige Træer, hvorved Huusbonden foraarsages Skade.

5.  For saavidt Huusbonden uden hindrende Omstendigheder seer sig istand til at forskaffe  Vaaraandhester og disse fodres af Huusbonden, bliver for hans Vaaraand at betale med 1 Spd, ligesom naar Huusbonden overlade sine heste hjemkjørsel af Veed, reise til Qværn og Lignende bliver at betale med 8te Skilling for hvert Læs.

6.  Afgiften bliver at afgjøre ved Liqvidation i Arbeidsløn, og for det som Huusmanden maatte optjene mer, bliver at betale med forsvarligt godt Sædekorn efter en Priis af 1 Ort for hver Sætting, hvoraf 1/4 Byg og 3/4 Blandkorn. I Mangel af mulig Opfyldelse af foranstaaende Pligter, forbinde vi os til at rette os efter ovennævnte Lovs Bestemmelser, og specielt de §§ som maatte findes anvendelige paa nærværende Forening. Af denne Contract har hver sin ligelydende Gjenpart.

 

Fagstad, den 30te December 1854.
G. Fagsted.
Amund Olsen m.f.P.

Til Vitterlighed.
H. Skjeggestad.
Christian Christensen.