Giilhuus under Ulven i Vestre Slidre

Huusmandskontrakt

I følge Bestemmelsen i § 1 i Lov af 24de September 1851 har undertegnede Eier af Gaarden Ulven i vestre Slidre Præstegjeld oprettet, ligesom jeg herved opretter Kontrakt med Johannes Knudsen Giilhuus angaaende Brug og Beboelse af Pladsen øvre Giilhuus, dog saaledes at han og Hustrue beholde Pladsen deres Levetid. Til Pladsen skal høre, foruden de Slaatter og Rettigheder, saasom Bar og Beit, som før har vært brugt til Pladsen, ogsaa en Slaatte paa øvre Stølen kaldet og ned til Lars Gudbrandsens Slaatte, alt paa følgende Vilkaar:

1.    Den aarlige Afgift af Pladsen skal være betalt inden Høstethinget med 4 –fire- Spesiedaler, hvoraf skal svare Penge 2 – to – Spesiedaler og Arbeide for det Øvrige, nemlig 6 – sex – Dages Slaat og 4 – fire Maal Kornskuur samt Spinding for 2 – to – Ort.

2.    Pladsen skal dyrkes vel og ikke forringes paa Huse eller Jordevei. Afgrøden maa ikke selges eller bortføres derfra og den samlede Gjødsel altid forblive ved Pladsen. Havnegang til Kreaturene tillades udengjerdes saaledes som før har været brugt, og er Huusmanden forpligtet at holde istand de Gjerder, som før har været vedligeholdte af Pladsens Bruger.

3.    Huusfolkene maa ikke give eller tillade Nogen Ophold i Huset uden Eierens Williw. Dag skal Huusmandens Forældre boe hos dem.

4.    Til Brænde maa alene tages Qviste og Stubber, og friske Træer ikke nedhugges eller beskadiges uden Huusbondens Samtykke, ligesom heller ikke Gjerde- og Bygningsfang tages uden efter Eierens Udvisning.

5.    I Tilfælde at Pladsens Huse, Gjerder eller JOrdevei i nogen Maade forringes skal Huusmanden eller hans Arvinger erstatte den skedte Skade efter uvillige Mænds Skjøn.

6.    Fæstet paa Pladsen forbrydes i alle de i § 10 i Low af 24de Septbr 1851 omhandlende Tilfælde, og falder Pladsen da, saavel som naar begge Huusfolkene ved Døden afgaar igjen til Gaardens Eier, uden nogetsomhels Vederlag til Huusfolkene eller deres Arvinger.

Disse Vilkaar vedtager jeg Johannes Knudsen Giilhus i alle Dele til Opfyldelse og Efterlevelse. Af dette Dokument beholder enhver af os et Exemplar, da 2de eenslydende ere udstedte.
Gaarden Ulven, den 14de juni 1852.

Ole Olsen Ulven
Johannes Knudsen Giilhus
Begge m. f. P.


Til Vitterlighed om Underskriften samt om at Kontraktens Indhold er Parterne bekjendt.
Ø. Rudie, Ole Tostensen LandsrudsEie.

(Opplandsarkivet avd. Valdresmusea)