Roen søndre under Klåpe i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 716: Søndre Roen v/Klåpe i Gausdal dat. 25.04.1842


No 4 Tinglæst Huusmandscontract fra Peder Klaape til Simen Pedersen Roen og Efterkommere paa Pladsen søndre Roen med tilhørende Sæter, under Gaarden Klaape, dateret 25de April 1842, saalydende:

Vi undertegnede Peder Olsen Klaape og Simen Pedersen Roen ere saaledes forenede:
1. Skal Simen Pedersen Roen svare aarlig 12 er tolv Mælinger, at slaae naar forlanges.
2. 6 er sex Maal at skjære naar forlanges.
3. 1 er en Uge at rage Naar forlanges.
4. skal Huusmanden Simen Pedersen Roen have 16 er sexten Souer til Havning og Røgt hver sommer saa lenge jeg Peder Olsen Klaape lever; og naar jeg ved døden afgaar, saa skal den Sommerrøgt ei finde sted, eller fordres af Verten.
5. Naar dette svares aarlig af Pladsen Roen saa skal han beholde Pladsen søndre Roen baade han og hans Efterkommere, med samt den Sæter, som før har tilhørt Pladsen, og de øvrige tilhørende herligheder som Pladsen have fulgt skal følge samme for Eftertiden, med den Forbindelse at ikke udhavne mit der nærved liggende Slette uden at det skeer uforvarendes, saa vi ei seer det.
At vi saaledes er forenede bekrefter af os undertegnede.

Roen, den 25de April 1842.

P.Klaape.
Simen Pedersen Roen med iholt Pen.

Til Vitterlighed:
Peder Østensen
Hans Johansen Klaape med iholt Pen.