Slepet under Melbø i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Unummerert: Slepet v/Melbø i Svatsum i Gausdal dat. 24.04.1878.
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 22, tinglest 22.11.1878, sak nr. 24)

Ifølge Bestemmelse i § 1 i Lov af 24.September 1851 har undertegnede Anders Melbø, Eier af Gaarden Melbø i Gausdal Thinglæg Kontrakt med Christian Simensen angaaende Brug og Beboelse af Pladsen Slæbet paa saadanne Vilkaar:

1. Den Aarlige Afgift af Pladsen skal være betalt inden hvert Aars 1. Januar med 6-seks-Speciedaler der erlægges ved Arbeide.

2. Pladsen skal dyrkes vel og ikke forringes paa Huse eller Jordvei. Afgivelsen maa ikke sælges eller bortføres derfra, men den samlede Gjødsel anvendes efter Eierens Forskrifter.

3. Husfolkene maa ikke give eller tillade noen Ophold i Huset uden Eierens Villie, og ikke holde Dans eller Drikkeselskab.

4. Til Brænde maa alene tages Kvist og Stubber efter Værtens Udvisning og Færske Træer ikke nedhugges og beskadiges uden Husbondens Samtykke.

5. Husmanden og hjemmeværende Børn skulde være forpliktet til med den i §6 i den citerende Lov omhandlede Indskrænkning i enen Person, straks efter Tilsigelse at forrette hvorsomhelst hvad Arbeide han eller de bliver anviste fra nedenstaaende Dagløn, fra 14. April til 14. Oktober 6-seks-Skilling og for en Melling Eng at slaa 12-tolv-Skilling, og for et Maal Ager at skjære 16-seksten-Skilling, ligesom Husmanden forpliktet til efter Tilsigelse at anskaffe et dueligt Fruentimmer til at arbeide for Værten mod Godtgjørelse 4-fire-Skilling pr. Dag naar forlanges.

6. I tilfelde at Pladsens Huse, Gjærder eller Jordvei i nogen Maade bliver forringet, skal Husmanden erstatte den skedte Skade efter uvillige Mænds Skjøn, samt alle deraf flydene Omkostninger Skadesløse.

7. Skulde Eieren finde forgodt enten at bruge Pladsen selv eller at overlade den til en Anden, da skal Christian Simensen hans Kone og Børn være forpliktede til under Udkastelse og videre Inmaal(?) og Dom at fraflytte ryddiggjøre den til Inden næste Faredag efterat han inden 29.September derfra er blevern udsagt, uden nogensomhelst Erstatning for muliggjorte Forbedringer. Skulde Opsidderen ville fraflytte skal han frasige sig Pladsens Brug og Benyttelse inden 27. September. I begge Tilfælde kan Eieren tage Pladsens Huse, Gjerder og Jordvei til fast Brug og Benyttelse, næstfølgende 14. April.

8. Ved Bestemmelsen af Vederlaget for denne Pladsens Besiddelse bør intet Hensyn tages til de Forbedringer som samme i en eller anden henseende muligens kunde tiltrænges.

9. For de nye Huse, der opføres paa Pladsen er Husbonden ikke forpliktet til i Tifælde af at Kontrakten af hvilkensomhelst Grund ophører, at give Husmanden eller dennes Bo eller Arvinger nogen godtgjørelse. Fæstet paa Pladsen forbrydes i alle de i §10 i Lov af 24.September 1851 omhandlede Tilfælde. Disse Vilkaar vedtager jeg Christian Simensen i alle Dele til Opfyldelse og Efterlevelse. Af dette Dokument beholder enhver av et Exemplar, da ordlydende ere udstedte.

Gården Melbø den 24.April 1878
A. Melbø
Kristian Simensen.

Til Vitterlighed ved Underskriften samt om at Kontraktens Innhold er Partene bekjent.
Amund Simensen Melbø
Simen Hansen Melbø
Ved ført Pen