Mørken under Steinset i Etnedal

Bøkselkontrakt. Aar 1821 den 15.april.

Undertegnede Nils Mikkelsen og Hustru Tora Johannesdatter Steinset gjør herved kjent at de giver Knut Hansen Leite eller Hagen Bøksel på Plassen Mørken i Skrautvold Anneks i nordre Aurdal.

Plassen ligger under Steinset. Matrikkul no 120 i Skrautvold Anneks. Delet begynder på Nonshaug og går i rett Linnie til Bekken straks ovenfor Mørken følger så Bekken ned til Skrindaaen.

Sønden eller østenfor denne Linie har Knut Hansen Rett til Brendefang og Havn.

Nils Mikkelsen skal selv støtte opp inder Taket på den gamle Kove så det ikke er livsfarlig at være der medens Tømmer blir hugget og nytt Hus blir bygget. Knut Hansen skal hugge Tømmeret, Nils Mikkelsen skal frakte det på Plass. Huset skal settes litt nord for det gamle. Det skal være to Rum. I det ene skal det være peis. I Huset skal det settes inn tryå Glas som Nils Mikkelsen har tinget hos Lars Grøslien (eller Ulstøen), nemlig et Glas med fire Ruter og to med tre Ruter. Nils Mikkelsen skal være med og tømre opp Huset. Til vederlag derfor skal Knut Hansen være med Nils Mikkelsen og hugge og kjøre Beit om Hausten i like mange Dage. Kan Nils Mikkelsen få med tryå dugande Timbermend, har han Lov til det. Når Knut Hansen skal mure Peis, skal tjenesteguten til Nils Mikkelsen være med og denge Leir og hjelpe til. Den gamle Lade skal flyttes nærmere Huset, og Taket skal skjøtes ut, så det blir en minst 3 alner brei Skut med Sleppevegg, så sterk at en hest ikke kan bryte seg ut, og Taket så tet at det skjermer for Sne og Slud. Kan det bli Dugnad når Husene skal skal tekkes,skal Nils Mikkelsen holde Maten og Surprim nok til drikke.

Nils Mikkelsen har et Skipund Næver liggende. Det kan Knut Hansen få låne. Det syner greit hvor meget som har været indgjerdet. Det utgjør 3 Mælinger. Nederst i Jordet er det en Haug som haller mot Middagsolen. Der kan Knut Hansen bryte seg en Aker. Skulle nogen av Nils Mikkelsen Huustand blive liggende værfast på grunn av Sne eller dårlig Is, har de ret til å ty inn til Peisen med svarteste Natten for en rimelig Godtgjørelse da eller senere. Husene skal holdes i god Stand. Som vederlag for Plassen skal Knut Hansen om Vinteren hugge Ved til en Kulmile og frakte det på Plass. Knut Hansen kan velge den Mileplass han vil. Nils Mikkelsens Folk får ta den andre Mileplassen.

Det har vært Skik og Bruk at Steinset brender en Kulmile om Våren og en om Høsten. Når Milen er ferdig og skal tendes, plikter Knut Hansen skiftevis at vake over Milen minst 14 timer. Nils Mikkelsen holder da Maten.

Vil Knut flytte fra Plassen, skal 2 uvillige Mænd bestemme Arbeidspengene han skal have.

Tora Johannesdatter og Nils Mikkelsen Steinset
Vitne:
Knut Haldorsen            Erik Arnesen Thoen

(Avskrift fra Tidskrift for Valdres Historielag 1955)