Holtsæteren under Holte i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 768: Holtsæteren v/Holte i Gausdal dat. 26.5.1850
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 18, tinglest 8.12.1859)

No 13 Thinglæst Husmandskontrakt

Fra Torger Olsen Holte til Johan Olsen Føxenbakken og Kone paa Pladsen Holtsæteren, dat. 26 Marts 1850 saal:
Jeg undertegnede Torger Olsen Holte tilstaar og herved vitterliggjør mundtlig at have stædet og fæstet ligesom jeg herved skriftlig stæder og fæster til Husmand Johan Olsen Føxenbakken og Hustru Pladsen Holtsæteren kaldet (beliggende i Gaardens Indmark)i deres Levetid paa følgende Vilkaar:

1. Skal Husmanden Johan Olsen i lovlig Afgift af Pladsen betale 4, fire, Speciedaler, og hvis Afgift skal betales med Arbeid hos mig, for hvilke han hver Aarstid nyder den i Bygden gjængske Husmandstaxt.

2. Husmanden og Kone skal hvert Aar overlades 2 Dage i hver Uge, nemlig Fredagen og Løverdagen til sin egen Raadighed. Men kan Husmand og Vert paa en venskabelig Maade forenes om disse Fridage da kan det være lige godt hvilke Dage i Ugen det saa bliver. Dersom Husmanden eller Kone ei behøveer at være hjemme i de dem tilstaaede 2de Fridage da er Husfolkene forpligtet naar Gaardbrugeren monne behøve det, at arbeide hos sin Vert, og ikke da at gaa til Fremmede paa Arbeide,

3. Husmandens Eiendom tildeles ham af Brugeren paa Holte i denne Vaar saaledes aom det allerede er Husmanden bekjendt, nemlig i den søndre Egn i Engelandet Vaarsæteren. –

4. De paa Pladsen staaende Huse, nemlig Stue og Ildhus holder Gaardbrugeren selv i stand, men overlades Husfolkene til Beboelse, dog med Tillæg at Gaardbrugeren eller hans Folk uden nogen Anke ifra Husfolkenes Side skal have Brug af ovenmeldte Huse i de Dage af Aaret, som Gaardbrugeren behøver at være i Vaarsæteren for at arbeide.

5. Da det paa Pladsen staaende Fæhus er kassabelt, saa maa Husmanden selv sætte det i stand efter at Gaardbrugeren paa egen Regning har opbrudt og Hjemkjørt til Husmandspladsen de Stenmatrialer, som til et muret Fæhus er nødvendig.

6. Da der paa Pladsen heller ikke er nogen Lade, saa forbindes Gaardbrugeren sig til at tilveiebringe paa egen Regning det Tømmer, som maatte være nødvendig til den Lade som skal sættes ovenpaa det murede Fæhus, og det øvrige Arbeide for at faa Laden i stand skal Husmanden selv besørge. –

7. Endskjønt det ikke er bestemt hva Aar eller Tid Gaardbrugeren skal udføre det overtagne Arbeide med Hensyn til Fremskaffelsen af Sten til Fjøset og Tømmer til Laden, saa er det en Selvfølge, at det af mig (Holtes Bruger) skal og bør ske, senest inden 2 Aar fra denne Kontrakts Udstedelse.

8. Naar engang disse to Huse kommer i stand skal Husmanden selv holde dem vedlige.

9. Angaaende Skigarden omkring Husmandens eiendom saavelsom i Udkantene og som efter Aftale i førstkommende Sommer skal blive ham anvist, holder Husmanden i forsvarlig Stand.

10. Husmanden maa ikke avvirke Nogetsomhelst i Vertens Eiendomme hverken paa et Sted eller Andet.

11. Husmanden skal tage alle til Pladsen nødvendige Ting med Hensyn til Gjærde og Brændefang, Bar, Ris og Løvbrud paa det Gaarden Holte paa Østgaardskjølen tildelte Skovstykke.

12. Husmanden maa ikke uden Vertens Tilladelse indtage nogen Inderste eller holde Dans

13. Husmanden skal have Rettighed til at havne i Engelandet Vaarsæteren som tilhører Verten, naar han selv Høst og Vaar maatte havne der, men i modsat Fald skal Husmanden ikke fornærme sin Vert derved at lade sine Kreature komme udenfor sin egen anviste Eiendom.

14. Husmanden er forbunden til med Hensyn til sine Kreature at respektere den i Fjerdingen oprettede Kreatur-kontrakt i anledning af Hjemkjølens Konservation i Græsgangene.

15. I Tilfælle af at Gaardbrugeren ikke kan skaffe Husmanden Vaaraanheste og Saakorn, og han saaledes maa søge den Hjælp hos andre, saa skal det ifra Vertens Side ei være det ham forbudt at oparbeide disse 2de Ting naarsomhelst, endskjønt det strider mod 2de Post i denne Kontrakt.

16. Opfylder ovenmeldte Husmandsfolk anmeldte Forpligtelser vedbliver dem at bruge og benytte Pladsen saalænge dem vil, men i modsat Fald skal dem efter Udsigelse være forpligtede at fravige meldte Plads og i Vægrelsestilfælde at taale Udkastelde efter N.L. 6-14-6 og derfor at betale anvendte Omkostninger.

17. Ifølge Forordningen af 29 Juni 1792 har vi ei alene under Bekræftning udstedt den Brugsseddel, men ogsaa af min forbemeldte Husmand imodtaget en ligelydende Gjenpart, – hvori han har reversert sig til at holde dette Dokument efterrettelig i alle Klausuler og Punkter. Som Udstæder forplagter jeg mig at holde denne Fæsteseddel i alle Dele.

Holte den 26de Marts 1850.
Torger Olsen Holte.
Johan Olsen Føxenbakken m. ph. P.
 
Til Vitterlighed:
H. Holte.
L. Holte.