Skrefsrud under Lysgård i Fåberg 1827

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00053: Lysgård i Fåberg – Forlik om plassen Skrefsrud v/Lysgård – dat. 2.1.1827

Forligelses-Kommisionen i Faaberg gjør vitterlig:

At Aar 1827 den 2den Januari blev Forligelses-Kommissionen holdt paa Gaarden Jørstad ved de beskikkede Kommisærier A. Jørstad og E. Lysgaard, men forsaavidt efternævnte Sag betræffer var Christian Dahl antagen i E. Lysgaards Sted.

Hvorda! Blev foretaget Sagen No. 3 Erich Lysgaard mod Enken Berit Amundsdatter med Lauværge og fremlagt den skeete Indkaldelse angaaende Fravigelse af Citantens eiende Huusmands Plads Skrevsrud der af Enken beboes.

Klageren Erich Lysgaard og Indklagede Berit Amundsdatter med Lauværge Peder Bue mødte og indgik med hinanden følgende Forlig:

Enken Berit Amundsdatter Skrevsrud bliver fremdeles i besiddelse af bemeldte plads fra 14de April dette Aar til 14de April 1828, imod at hun ved en duelig Arbeidskarl, efter betimelig Tilsigelse svarer følgende Arbeide paa Lysgaard eller dens Eiendele næmlig: Imellem 14de April og Slaataanden 12 tolv Dage a 8 otte Skilling; 10 tie Dages eller Mæhlinger Slot a 12 tolv Skil., 10 tie Maal at skjære a 16 sexten Skilling og om Høsten inden 14de October 12 tolv Dage a 8 otte Skil: Inden 14de April 1828 erlægger hun til Lysgaards bruger 3 Spd. 1 Ort tre Speciedaler en Ort som Afgift af Pladsen, og som liqvideres i ovenanførte Arbeidspenge og Overskuddet paa enten af Siderne ved sidstnevnte Tidspunct erlægges. Naar Enken opfylder anførte Pligter skal hun fremdeles være berettiget til at beholde Pladsen imod at hun efter betimelig Tilsigelse sender en duelig Arbeids Karl til Huusbondens Tjeneste naar forlanges og efter Bøjdens Pris, dog saaledes at Huusleien bliver uforandret. Disuden vedtog Enken Berit Amundsdatter, under Executions Tvang, at betale til Citanten den paafordrede Gjelds Summa 12 sp. 4 ort, tolv Speciedaler fire Ort til 14de April 1827.

Parterne erklærede Sagen derved afgjort og underskrev Protocollen.

E. Lysgaard        Berit Amundsdatter

Som Lauværge Peder Bue

At saaledes er skeet og indgaaet, bekræftes herved, paa Kommissionens Vegne, overeensstemmende med dens Protocol under min Haand og Segl.

Jørstad den 4 Januari 1827  A. Jørstad