Dompen under Myklebø i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Unummerert: Dompen v/Myklebø i Gausdal dat. 26.3.1853
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 8.12.1853)

No 42 Thinglæst Husmandsseddel

Huusmandseddel fra John Bergh til Ole Hansen paa Pladsen Dompen under Møklebøe, dateret 26 Marts 1853.
Ifølge bestemmelsen i § 1 i den af 24. September 1851 har undrtegnede John Berg, Eier af Gaarden Møklebøe eller Opgaarden i Gausdals Thinglag opprettet Contract med Ole Hansen angaaende Brug og Beboelse af Pladsen Dompen fra 14 April førstkommende paa følgende Vilkaar :

1.Den aarlige Jordeafgift af Pladsen skal være betalt inden hvert Aars 1st. Januar med 7 –syv, Speciedaler, men når Enken efter Hans Olsen er afgaaen ved døden forhøyet til 8 – otte Speciedaler, der erlegges ved arbeide.

2. Pladsen skal dyrkes vel og ikke forringes paa Huuse eller Jordvei. Afgrøden maa ikke sælges eller bortføres derfra ,og den samlede Gjødsel altid forblive paa Pladsen.

3. Huusfolkene maa ikke give eller tillade Nogen Ophold i Huuset uden Eierens villie undtagen Enken efter Hans Olsen der forbliver i den lille Stue paa Pladsen , som hun nu beboer, til sin død ,som derefter tilfalder Gaardens Eier.

4. Til Brænde maa allene tages Qvist og Stubber efter Værtens Udviisning, og færske Træer ikke nedtages eller beskadiges uden Huusbondens samtykke.

5. Huusmanden og hjemmeværende Børn skal være forpligtet til med den i § 6 i den citerede Lovs omhandlede Indskrænkning i egen Person strax efter Tilsigelse at forrette hvorsomheldst, hva Arbeide han eller de bliver anviiste, for efterfølgende Dagløn, nemlig fra 14 April til 14 Octoer 6 – sex – Skilling og fra sidsnævnte dato til 14 April 4 – fire – Skilling,alt pr. dag, for en mæling Eng at slaa 12 – tolv – Skilling og for et Maal Ager at skjære 16 – sexten – Skilling, ligesom Huusmanden er forpligtet efter Tilsigelse at anskaffe et dueligt fruentimmer til at arbeide for Værten med godtgjørelse 4 – fire – Skilling pr. dag, naar forlanges.

6. I Tilfælde at Pladsens Huuse , Gjerder eller Jordvei i nogen maade bliver forringet skal Huusmanden erstatte den skete Skade efter uvillige Mænds Skjøn samt alle deraf flydende Omkostninger skadesløst.

7. Skulde Eieren finde forgodt enten at bruge Pladsen selv eller at overlade den til en Anden da skal Ole Hansen hans Kone og Børn være forpligtet til under Udkastelse og uden videre Lovmaal og dom at fraflytte og ryddigjøre den til Lovens neste Faredag, efter at han inden 29de September derfra er bleven udsagt, uden nogensomhelst Erstatning for mulig gjorte forbedringer. Skulle Opsidderen ville fraflytte skal han frasige sig Pladsens Brug og Benyttelse inden 29 September. I begge Tilfælde kan Eieren tage Pladsens Huuse og Jordvei til frit Brug og Benyttelse næstfølgende 14 April

8. Ved Bestemmelsen af Vederlaget for denne Pladsens Besiddelse er intet hensyn taget til de Forbedringer som sammen i en eller anden Henseende muligens kunde undergaae saaledes at Eieren, naar besiddelsen af hvilken som helst Aarsag ophører, ingen erstatning har at svare for saadant.

9. For de nye Huuse , der opføres paa Pladsen, er Huusbonden ikke forpligtet til i tilfælde av at Contracten af hvilken som helst grunn ophører, at give Huusmanden eller dennes Boe eller Arvinger nogen Godtgjørelse.

10. Fæstet paa Pladsen forbrydes i alle de i § 10 i Lov af 24 September 1851 omhandlede Tilfælde. Disse Vilkaar vedtager jeg Ole Hansen i alle dele til Opfyldelse og Efterlevelse. Af dette Docoment beholder enhver af os et Exemplar, da 2de eenslydende ere udstedte.

Gaarden Møklebøe eller Opgaarden den 26te Marts 1853.
J . Berg.
Ole Hansen m.p.P.

Til Vitterlighed om Underskriften samt om , at Contractens Indhold er Parterne bekjendt.
J . O. Seielstad.
A . Andersen.