Brenden under Harildstad i Nord-Fron

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 288: Brenden v/Harildstad i Nord-Fron dat. 16.4.1827.
(Midt-Gudbrandsdal Pantebok nr. 1, tinglest 17.12.1852, sak nr. 30)

Jeg underskrevne Tjøstel Harildstad kjendes og herved vitterliggjør, at jeg til Brugelighed overdrager en mig tilhørende Huusmandsplads Brænden kaldet til Hans Halvorsen Brænden og det paa efterfølgende Conditioner.

1. Skal han svare til Gaarden Harildstad aarlig i Huusleie 2 Speciedaler siger to Speciedaler, som betales i Arbeide og det for den efternevnte Dagløn som er 4 sk. Daglig fra 1ste October til første Mai og fra første Mai til 1ste October 8 skilling og Konen 4 skilling daglig men naar hun højer 6 skilling og for et Skurmaal eller Slaatmæling 16 sk., for en Slaatdag 12 skilling, og for et forsvarligt Moselæs i Fjeldet 3 skilling i Baglien 2 skilling og at sætte sit Mærke i hvert Læs at det er kjendeligt, samt gjøre sit Arbeide forsvarligt, og ellers staae i mit Arbeide for de ovennævnte Priser eller Dagløn naar forlanges.

2. Skal han ingen Inderst hyse eller indtage og intet i Skougen at hugge eller bruge uden efter Udvisning og ikke Forret eller Jødselen bortføre, men samme paa denne Plads forbruges, saavelsom at holde Huse og Gjærder istand.

3. Dersom Ejeren eller Brugeren fornærmer hinanden med Snak eller desuden i nogen Maade bliver misfornøiet med hinanden, da skal denne Contract opsiges af den der er misfornøiet, og efter en fjerdedels Aars Opsigelse rødiggjøres og i Mangel deraf taale Udkastelse, samt at erstatte den og Istandsettelsen efter tvende Mænds Skjøn, saa og alle deraf flydende Omkostninger.

4. Naar dem som sagt opfylder ovennevnte Poster, samt holder sig troe og redelig, bruge de Pladsen saalænge de lever.
Ovennevntes Opfyldelse vedtages af os og vore Koners Efterlevelse, og formaar tvende Mænd med os at underskrive. Og da Beret Hansdatter Brænden har overladt Pladsen, saa aftegnes Opfyldelsen herved med Laugverge.

Harildstad den 16 April 1827.
T. Harildstad.
Hans Halvorsen Brænden holdt i Pen.
Beret Brænden med Verge Fredric Bekken.

Som Vidner
Erik Halvhuden.
Torger Løkken.