Skrefsrud under Lysgård i Fåberg 1830

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00053: Lysgård i Fåberg – Forlik om plassen Skrefsrud v/Lysgård dat. 1.6.1830

Forligelses-Commisionen i Faaberg Thinglaug

Gjør vitterlig at Aar 1830 den 1ste Juni blev Forligelses-Kommissionen afholdt paa Gaarden Smestad ved de beskikkede Kommisairer Lensmand Flifleth og forsaavidt efterstaaend Sag betræffer af Christian Dahl.

Hvorda! Blev foretaget Sagen No. 100 Erich Lysgaard mod hans Huusmand Nils Mikelsen for Gjeld m.v. Parterne mødte og indgik med Hinanden følgende Forlig:

At Indkaldte Niels Mikelsen forbinder sig herved under Executions Tvang at betale til Klageren 15 Spd. 3 Ort 12 s: siger femten Speciedaler tre Ort tolv Skilling og ligeledes under Udkastelses Tvang til samme Tid at faae bort fra Pladsen Skrævsrud den imod Værtens Samtykke indtagne Inderst Ole Nielsen med Kone, alt til førstkommende 14de Octobr. For eftertiden skal den Husmanden under 14 April 1811 meddelte Fæsteseddel og som blev forevist i Kommissionen med med samme Paaskrift forsyned, Gjelde som Regel imellem Parterne, hvorimod Klageren frafaldt Godtgjørelse for det øvrige Paaklagede. Parterne erklærede Sagen derved afgjort og underskreve Protocollen.

E. Lysgaard      Niels Michelsen med ført Pen

At saaledes er skeet og indgaaet, bekræftes herved, paa Kommissionens Vegne, overeensstemmende med dens Protocol under min Haand og Segl.

Smestad den 3de Juni 1830, Flifleth

D. 26de Octbr. 1830 herpaa ved Konen Betalt 5 Spd.

D. 12te April 1831 er mig af Hr. Ritmester Brunick betalt 9 Spd.