Nyveen under Grythe i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 946: Nysveen v/Grythe i Gausdal dat. 1.03.1863.
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 22, tinglest 9.9.1881)

Aar 1881 den 9. September ved maanedstinget for søndre Gudbrandsdalens sorenskriveri blev følgende dokumenter tinglæste:
Mellom S. Thallaug som eier af Gaarden Grythe og Andreas Larsen og Kone Ane Olsdatter paa pladsen Nysveen under Gaarden Grythe, dat. 1. Marts 1863 paategnet 21. Marts 1865 af partene Husmandskontrakt,
For Andreas Larsen og Kone Ane Olsdatter paa pladsen Nysveen under gaarden Grythe.
Ifølge bestemmelse i §1 i lov af 24. Sept 1851 har undertegnede S. Thallaug som eier og bruger af gaarden Grythe i Gausdal prestegjæld oprettet Kontrakt med Andreas Larsen angaaende brug og beboelse af pladsen Nysveen for 2 aar at regne fra 14. April 1863 til 14. April 1865 paa efternevnte vilkaar:

1. Den aarlige husleie skal være betalt inden hvert aars 14.April med 8 spd.- skriver åtte spesidaler.

2. Pladsen skal dyrkes vel og ikke forringes paa huuse eller jordvei. Afgrødene maa ikke
selges eller bortføres derfra, og den samlede gjødsel skal forblive paa pladsen.

3. Husfolkene maa ikke give eller tillade nogen opphold i huset uden eierens villie.

4. Til brænde maa alene bruges stubber og bedærvede træer, og ferske træer som kan blive til tømmer ikke nedhugges eller beskadiges uden husbondens samtykke.

5. Husmanden skal være forpliktet med den i §6 i den citerede lov omhandlede inskrænkning i egen Person strax efter tilsigelse at forrette hvorsomhelst hvad arbeider kan blive anvist imod derfor paa giveren kost at erholde 4 skilling daglig om vinteren, 8 skill. dagen i vaaonnen, 6 skill. daglig den øvrige tid af sommeren samt for en mæling at slaa 12 skill og for et maal at skjære 16 skill. Naar forlanges skaffer husmanden et dueligt fruentimmer til hvilken som helst arbeide og hvorfor hun nyder sig godtgjørelse 6 skill. for hver dag

6. I tilfælde at pladsens huse, gjærder eller jordvei i nogen maade bliver forringet, skal husmanden erstatte den skete skade efter uvilige mænds skjønn, samt betale alle deraf flydende omkostninger skadesløst.

7. I tilfælde om opsigelse skulde ske fra en af siderne, skal husmanden være forpliktet til at
svare sit arbeide i gaarden til saalenge han bor paa pladsen.

8. Disse vilkaar vedtager jeg Andreas Larsen i alle dele til nøyagtig oppfyllelse og efterlevelse.
Af dette dokument er udstedt 2de enslydende hvoraf enhver af oss beholder et exemplar

Grythe den 1.ste Marts 1863.
S.Thallaug
Andreas Larsen

Til vitterlighed om at underskriften samt om at kontraktens indhold er partene bekjendt:
Ole Grythe
Hans H.Grythe m.i.p.

Ved fornyet forening af dags dato skal forannevnte husmand og kone besidde pladsen Nysveen under gaarden Grythe for deres levetid eller saalenge arbeidspligten punktligen opfyldes. Ligeldes gives husmanden ret til efter udvisning at tage gaarden Grythes skaug i Baglien fornøden bygnings- og gjærdefang samt brændeved.

Grythe den 21.marts 1865
S.Thallaug m/p.h.pen
Andreas Larsen

Til vitterlighed:
Simen Gudbrandsen
Ole Grythe