Ringsrud under Kalstad i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 684: Ringsrud v/Kalstad i Gausdal dat. 13.4.1853
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 7.12.1853)

Nr. 21 Thinglæst Fæsteseddel

Fæsteseddel fra Iver Kalstad til Ole Olsen og Kone paa Pladsen Ringsrud, dat. 13 April 1853.

I Overensstemmelse med mit Skjøde paa Gaarden søndre Kalstad I Gusdal af 5te Februar 1836 meddeles herved Ole Olsen Ringsrud og Kone Karen Amundsdatter følgende Fæsteseddel paa den min eiende Gaard Kalstad tilhørende Plads Ringsrud, for deres Levetid:

1. Ole Olsen og Kone skal bruge og beholde Pladsen Ringsrud saaledes som den nu befindes indhegnet eller saaledes som hans Fader har havt den, med Undtagelse af 2 Mælinger Eng paa Gaardens Sæterløkke, mod en aarlig Afgift til Gaarden søndre Kalstads Eier af 6, sex, Specierdaler, der betales til hvert Aars 14de April, dog betaler han ingen Afgift saalenge hans Moder Rønnog Ringsrud lever.

2. Som nærmere Bestemmelse for Pladsens Brug fastsettes, at den fornødne Brændeved tages, efter Kalstads Brugers Udviisning, i den saakaldte Bratli saalenge denne er Sameie for begge Kalstadgaarde, men hvis denne bliver udskiftet, da skal Brændet tages af Vindfald, Tømmertop og tørre Træer i den saakaldte øvre Skovli og i denne Skov skal han ogsaa, efter Eierens Udviisning, have Ret til de fornødne Træmaterialer til Gjærders og Husers Opførelse og Reparation. Videre skal Ole Olsen i de første 5 – fem – Aar fra Dato have Ret til at tage ut Tømmertop og Vindfald i sidstnævnte Skov 12 – tolv – Las aarlig for deraf at brænde Kul.

3. Havning for de Creature han føder paa Pladsen skal han have i den fornævnte øvre Lie.

4. Ligesom Ole Olsen og Kone ere forpligtede til at bruge Pladsens Jordvei forsvarlig og ikke bortføre den faldende Gjødsel eller mere af Foderavlingen enn saameget som avles paa Pladsen i 1 Aar uden Eierens Tilladelse , saaledes er det ogsaa Huusfolkene forbudt at sælge eller bortleie deres ved denne Contract givne Brugeret.

5. Naar Ole Olsen og Kone ved døden ere afgaaede, skal Pladsen hjemfalde Gaarden Kalstads Eier uden Erstatning for muligens anvendte Forbedringer derpaa, hvilket ogsaa gjelder saafremt Pladsen falder tilbage til Eieren formedelst Opsigelse fra Ole Olsens Side eller formedelst Misligholdelse af denne Contrakt. Skulde saadan Overleverelse imidlertid finde Sted, medens Ole Olsens Moder Rønnog Ringsrud lever, da er Kalstads Eier forpligtet til at forsørge hende med Huus, Klæder og Føde til hendes død. Saalænge Ole Olsen derimod besidder Pladsen, er han forpligtet til at forskaffe sin Moder disse nævnte Fornødenheder eller om hun hellere maatte ønske at have egen Huusholdning, da skal han aarlig svare hende følgende Føderaad:
Fødes og rygtes 1 Koe og 2 Sauer og den ene af de sidstes ? til næste Høst, 1 – en – Tønde Byg vægtig 5 Voger og 1 – en – Tønde Blandkorn vægtig 4 Voger, 1 Bpd Saukjød og 1 Bpd Nødkjød samt Ret til at sætte 2 Mæle Potates ved Siden af hans egne. Videre varmt Huus enten inde hos ham selv eller i det afhjemlede lille kjøkken og Opvartning i Sygdomstilfælde. Af denne Contrakt er udstedt 2 eenslydende Exemplarer, hvoraf enhver af Parterne beholder et.

Kalstad den 13de April 1853.
Iver Kalstad.

At jeg Rønnog Olsdatter Ringsrud har opladt min Brugsret til Pladsen Ringsrud til Fordel for min Søn Ole Olsen imod at den i foranstaaende Contract nævnte Forsørgelse ydes mig til min Død, og at jeg Ole Olsen overtager paa anførte Betingelser, erklæres herved, og ansees Iver Kalstads i Skjøde af 5te Februar 1836 overtagne Forpligtelse til at give en af Ole Eriksen Kalstads Børn Fæste paa Pladsen Ringsrud for hermed opfyldt.

Datum u. s. p.
Rønnog Olsdatter Ringsrud m.f.p.
Som Laugværge Simen Christensen.
Ole Olsen Ringsrud m.f.p.
 
Til Vitterlighed:
John Waalen.
Morten Pedersen Nordlien m.f.p.