Vaarsæteren under Kalstad i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter A-00221: Vårseteren v/Kalstad i Gausdal dat. 22.11.1852
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 7.12.1853)


No 19 Thinglæst Afskrift af en Huusmandsseddel


Afskrift af en Huusmandssæddel mellem Iver Amundsen Kalstad og Johan Olsen, hvilken Sidste overdrages Pladsen Vaarsæteren for sig og Kone, dat. 22 Nobr. 1852
Afskrift.
Jeg Underskrevne Iver Amundsen Kalstad tilstaaer herved at have bortforpagtet Pladsen Vaarsæteren kaldet til Johan Olsen og Kone Randi Gundersdatter, paa efternævnte Vilkaar.
1. Pladsen Vaarsæteren, saasom den forhen har været brugt af Erik Pedersen, med Rettighed til Bygningsmaterialer, Gjærdesfang og Brændeved til Pladsens Fornødenhed ovenpaa i Bratlien, Alt efter Udviisning af Jorddraatten.
2. Svarer Huusmanden i aarlig afgift 5 ½, er fem og en halv Speciedaler, som inden hvert Aars 14de April maa være betalt til Jorddraatten.
3. Forpligter Huusmanden sig til at forrette Arbeide for Jorddraatten, naar forlanges med Undtagelse af 1 dag hver Uge for den dagløn, som her i Præstegjeldet er almindeligt brugeligt for Huusmænd, og derfor tilpligter Huusmanden sig til at forskaffe et voxent Fruentimmer til at arbeide 4 Uger aarlig for Jorddraatten, for 1 Ort er een Ort hver Uge.
4. Forpligter Huusmanden sig til at holde Pladsens Huser og Gjærder i god og forsvarlig stand, alt uden Erstatning i Fraflyttelses Tilfælde.
5. Huusmanden er ikke berettiget til at bortføre fra Pladsen, verken Høe eller Gjødsel. Ellers i Overtrædelse af Huusmanden bliver Lov at tage til Følge. Paa anførte Konditioner vedtager jeg at holde denne Kontragt efterretlig i alle Dele.

Kalstad den 22de December 1852.
Iver Kalstad
Johan Olsen Vaarsæteren med iholdt Pen.

Til Vitterlighed:
Ole Johansen Kalstad.
Ane Torstensdatter Kalstarud. Begge med ført Pen.