Hagen under Roverud i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221 Husmannskontrakter, nr. 805 Hagen under Roverud i Fåberg 1862
Sør-Gudbrandsdal Pantebok 18 Tinglyst 20.3.1863.

No.17 Thinglæst Husmandscontact.

Fra Iver Larsen Røverud til Lars Kristensen og Kone, paa Pladsen Hagen, dateret 6te Marts 1862 – saal.:

Husmandscontract.
Underskrevne Gaardbruger Iver Larsen Røverud tilstaar herved at have overladt Husmanden Lars Kristensen paa hans og nuværende Kones Levetid den under min eiende Gaard Røverud beliggende Plads, Hagen kaldet, paa efternævnte Vilkaar:

1. Skal han af Pladsen svare i aarlg Afgift 5-fem- Speciedaler, saalænge hans Kones Forældre ere paa Pladsen, siden 6-sex Speciedalere aarlig;

2.  Skal han bruge Pladsen forsvarlig, dyrke den vel og ikke forringe den: Huse, Jorder eller Jordvei; Afgrøden maa ikke sælges eller bortføres og tillige den samlede Gjødsel altid at forblive paa Pladsen uden Betaling.

3.  Skal ovennævnte Husmand og tillige et Fruentimmer, naar forlanges, paa Gaarden eller dens Eiendeler forrette forsvarlig, hva Arbeide de der maatte blive anviste, hvorfor Husmanden nyder 8-otte-Skilling pr. Dag om Sommeren og 6-sex Skilling pr Dag om Vinteren. Fruentimmeret 4-fire Skilling for Sommer og Vinterdage det Arbeide paa Gaarden; for 1-een Mæling at slaa 12-tolv- Skilling; for 1- eet Maal at skjære 16.sexren- Skilling; hver Mæling beregnes til 12544 kv.Alen og hvert Maal til 2744 kv. Alen. Hindres Husmanden ved Sygdom eller andet fra selv at udføre sit Arbeide paa Gaarden, skal han være forpligtet til at skaffe en forsvarlig og duelig Karl i sit Sted.

4.  Ingen Hugst eller Hugning nyder han inden Gaardens Indhegning eller Gjerder.

5.  Skal han nyde Tømmer til Fornødenhed paa Pladsen, samt Brændeved af tørt Nedfald og Kvist, saalænge det findes. Alt efter Udvisning; ligeledes skal for Husmanden pløies og harves 4-fire- Maal paa Pladsen mod almindelig Betaling, naar beleiligst falder for Gaardbrugeren.

6.. Hvis Fæsteforbrydelse sker efter denne Contract eller efter Husmandslovens § 10. er Husmanden forpligtet til efter Udsigelse paa førstkommende 14de April at fraflytte Pladsen uden Lovmaal og Dom. Om Husmanden ønsker det kan han fraflytte Pladsen, naar han lovlig opsiger..

7.  Ved Fraflyttelse eller Dødsfald tilfalder Pladsen med alle paastaaende Huse Gaardbrugeren uden Erstatning til Husmanden eller hans Arvinger, da heri er taget Hensyn til de billige Vilkaar.
Anm: Til ovennævnte Plads høre Slaattelandet Gammelløkken, dog ikke Granskoven.

Roverud d 6te Marti 1862.
Iver L. Roverud.

Disse Vilkaar vedtages og underskrives af mig i 2de Vitterligheds,Vidners Overværelse og Bekræftelse.
Lars Kristensen m.p.P.

Til Vitterlighed:
G.M. Kalstad.
Mathias Torgersen m.p.P.