Besserudhagen under Besserud i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 758: Besserudhagen v/Besserud i Fåberg dat. 28.12.1858
(Sør-Gudbrandsdal pantebok nr. 18, tinglest 7.3.1859)

No 2 Thinglæst Husmands kontrakt

Husmandskontrakt af 28de Decbr.1858 hvorved Ole Pedersen Besserud har overdraget til Ole Paulsen til Brug og Beboelse Pladsen Hagen under Gaarden Besserud, saalyd Husmandskontrakt . Ole Pedersen Besserud gjør vitterligt: ifølge Lov af 24de Septbr. 1851 § 1 meddeles denne Kontrakt til Ole Paulsen angaaende Brug og Beboelse af Pladsen Hagen paa følgende Vilkaar:

1. Den aarlige Afgift af Pladsen skal være betalt til hvert Aars 14de April med 5 – fem – Speciedaler.

2. Pladsen skal dyrkes vel og ikke forringes paa Huse, Gjærder eller Jordvei. Afgrøden maa ikke sælges eller bortføres derfra og den samlede Gjødsel altid forblive paa Pladsen.

3. Ole Paulsen maa ikke give eller tillade Nogen Ophold i Husene uden Eierens Villie.

4. Til Brændeved maa tages i Gaardens Skovstykke af Kviste, nedfalne Træer, Grene og Stubber og færske Træer ikke nedhugges eller beskadiges, uden Husbondens Samtykke.

5. Husmanden og hjemmeværende Børn skal være forpligtede til med den i § 6 i den citerede
Lov omhandlede i egen Person strax efter Tilsigelse at fremmøde og forrette Arbeide hvorsomhelst hvad Arbeide han eller de, blive anviste imod at Manden nyder Betaling fra 14de April til 14de Oktober 8 – aatte Skilling og fra 14de Oktober til 14de April 4 – fire Skilling daglig – for et Maal at skjære 16 – sexten, Skilling og for en Mæling at slaa 16, sexten, Skilling. Børnene godtgjøres med Dagpenge, alt efter Alder, Aarstid og Arbeide efter mindelig Overenskomst og finder dette ikke sted da efter saadan Godtgjørelse som tvende agtede Grændemænd fastsætter.

6. Husmanden forbinder sig til at skaffe fruentimmerhjælp i 24 Sommerdage efter foregaaende Tilsigelse for 6 – sex – Skilling daglig, samt i Skuraannen saa længe denne vedvarer medhaver han i Skurmaalet Fruentimmer.

7. Husmanden ole Paulsen nyder 1, er en, Uge, det er 6 Arbeidsdage, fri fra Gaarden nærmest hvert aars 14de Oktober.

8. I Tilfælde at Pladsens Huse, Gjærder eller Jordvei i nogen Maade forringes, skal Husmanden erstatte Skaden efter uvillige Mænds Skjøn samt alle deraf følgende Omkostninger skadesløs.

9. Husmanden tilkommer hver Vinter af Husbonden Heste at hjemkjøre 8 – er otte – Las Ved og Vaaraandsheste til Pladsen med fornødent Sædekorn for 20 – tyve – Skilling Sættingen
(8 Potter) for Byg 16, sexten, Skilling Sættingen af Blandkorn. For hvert Vedlas 8 – otte – Skilling og for Paret af Vaaraandsheste 1 – en – Ort Dagen uden Karl og Foderet anskaffer Husmanden.

10. Kreaturene som fødes paa Pladsen med undtagelse af Gæder medtages med Gaardens Kreature til og fra Sæteren og der rygtes imod at betale 1 – en – Ort for en Ko, tilmed hugges i Sæterskoven 1 – en – Favn Laved, og for hver Sau betales 4 – fire – skilling.

11. Husmanden nyder fra 14de Oktober til 14de April 2 – to Arbeidsdage fri hver Uge.

12. Opfylder Ole Paulsen de her indgaaede Forpligtelser beholder han Pladsen paa Livstid; dog forbrydes Fæstet af Pladsen i alle de i § 10 i Lov af 24de September 1851 omhandlede Tilfælde.
Disse Vilkaar vedtager jeg Ole paulsen i alle Dele til Opfyldelse og efterlevelse.
Besserud d. 28 Decbr. 1858
Ole Paulsen med iholdt Pen
Ole Pedersen med iholdt Pen.
 
Til Vidner
C.B.Bjørnsgaard
og Ole Olsen Dølden med iholdt Pen.
 
At to ligelydende Kontrakter ere forfattede, en til Husbonden og en til Husmanden Dags Dato bevidne:
C.B.Bjørnsgaard
Ole Olsen Dølden med iholdt Pen.