Hagen under Oppgarden i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 782: Hagen v/Oppgarden i Gausdal dat. 17.12.1842
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 18, tinglest 9.9.1861)

Nr.6, Thinglæst Huusmandsseddel 

Fra John Berg til Anders Johnsen paa Pladsen Hagen under Gaarden Opgaarden i Gausdal, dat. 17de. Decbr. 1842, med Paategning af 20de April d.a.-saal:
Jeg undertegnede John Berg, Eier af Gaarden Opgaarden, overlader Huusmandspladsen Hagen til Anders Johnsen paa saadanne Vilkaar, ha:

1. Pladsens Huser, Jerder og Jord er Gaarden Opgaardens Eiendom, som paaligger ikke allene Huusmanden at holde i aabofrie Stand, men forbedre i Betragtning af den billige Huusleie; Foderet eller Gjødselen ei at afhænde, men anvende efter Værtens Forskrifter. Huusmanden nyder til Pladsen 2 Mellingers Vidde øverst paa gamle Melbøes Sætterløkke, for der at ligge med sine Kreature om Sommeren, hvis Gjærder han pligter at istandholde paa lovforsvarlig Maade, ligesom og Hjemme, der kan skille Pladsens fra Gaardens.

2. Huusleien svares aarlig med 5 Spd.- fem Speciesaler, som erlægges ved Arbeide, der forrettes efter Værtens eller Ordres Tilsigelse, Sommer og Vinter, nemlig fra 14de April til 14de October 6 Skill, og fra sidtsnævnte Dato- til 14de April 4 Skill, alt pr. Dag. For en Melling Eng at slaa 12 Skill, for en Høeaugte 3 Skill, samt for hvert Maal Ager Huusmanden skjærer til Verten 16 Skill; tillige er Huusmandens Kone forpligtet efter Tilsigelse og Anvisning af Verten at arbeide mod Godtgjørelse af fire Skill pr. Dag, der alt ved Liqvidations-Regnskab hvert aars 14de April bliver at op:og afgjøre;

3. I Mangel af Opfyldelse af det i 2de Post Bestemte har Eieren af Pladsen Ret til at leie Folk paa Leierens Bekostning, og derfor have Erstatning hos ham efter Regning;

4. Dands og Drikkeselskab at holde eller deltage i tillades ikke, ligesom ingen Inderst paa Pladsen at indtage.

5. Ingensomhelst Aavirkelse, det være sig Hjemme eller i Fjeldet bør finde Sted uden Værtens Anvisning.

6. Saalenge denne Brugsseddel i alle dens Dele opfyldes (som først træder i Kraft 14de April næstkommende Aar 1843) beholder Huusmanden Pladsen, viser Troskab, Hørighed og Lydighed mod sin Vært, men imodsat Fald udsiges fra Jul til Fravigelse, og da uden Lov og Dom paafølgende Lovens Faredag at røddiggjøre og fravige belagde Huusmandsplads. Af denne Brugsseddel er udstedt 2de Eenslydende hvoraf Opgaardens Eier beholder den ene og Huusmanden den Anden, der tilstaaes af
Opgaarden, den 17de December 1843
Som Eier: J. Bergh
Som Leier: Anders Johnsen med iholdt Pen.
 
At ovenstaaende Brugsseddel fra Leierens Side efter dens Indhold opfyldes er jeg Eieren af Pladsen ansvarlig for.
Datum ut supra.
Simen Olsen Vaarsætervolden iført Pen.
 
Til Vitterlighed:
Amund Gundersen.
Marit Pedersdatter med iholden Pen.
 
Ovenstaaende Brugsseddel vedtages i alle Dele til Opfyldelse med den Forandring, at naar Udsigelse fra en af Siderne skal finde Sted bør saadant, ifølge Lov af 24de Septr. 1851, skee inden 29de Septr., og da er jeg Anders Johnsen, Kone og Børn forpligtet til under Udkastelse og uden videre Lovmaal og Dom at fraflytte og ryddiggjøre bemeldte Plads til Lovens næste Faredag. Myklebø eller Opgaarden i Gausdal 20. April 186l.
 
Som Eier: G. Myklebø.
Som Leier: Anders Johnsen med iført Pen.
 
Til Vitterlighed:
Amund Johnsen Opgaarden
Ole Pedersen Brataasen, begge iholdt Pen.