Myhren under Lysgård i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00053: Lysgård i Fåberg  – Forlik om plassen Myhren v/Lysgård – dat. 2.1.1827

Forligelses-Kommissionen i Faaberg gjør vitterlig:
Det Aar 1827 den 2den Januari blev Forligelseskommissionen holdt paa Gaarden Lysgaard med de bestilledte Kommisarier A. Jørstad og E. Lysgaard, men forsaavidt efternævnte Sag betræffer fungerede Christian Dahl i Sidstnævntes sted.

Hvorda blev foretaget Sagen No 4 Erich Lysgaard mod Karen Fredrichsdatter Myhren med Mand Ole Joensen, og fremlagt den skete Indkaldelse angaaende Brugsrettighed til Pladsen Myhren med tilligende Møllebrug.
Klageren Erich Lysgaard og Indklaget Ole Joensen paa sin Kones og egne Vegne mødte og indgik med hinanden følgende

Forlig

Ole Joensen Myhren paa egne og sin Kones Vegne for hendes Levetid forbandt sig til at sørge for og være ansvarlig for Vedligeholdelse af Pladsen Myhren med tilliggende Møllebrug, saaledes som i Kommissionsforlig mellem Parterne afsluttet 3die December 1821 findes anført, hvorfor Indklagede forbandt sig til, under en Daglig Mulct af 12 Skilling til Faabergs Skole- og Fattigvesen, i forsømmelsestilfelder, at opføre et nyt Møllehuus i stedet for det nuværende, af samme Indretning og med Inventarium i følge ovennævnte Kommissionsforligs Bestemmelser, til Octobermaaneds Udgang 1828.

Skulde Citanten formedelst Møllebrugets brøstfældige Tilstand blive nødsaget at mahle for Fremmede skal han derfor nyde Erstatning hos Indklagede. Den aarlige Afgift af Pladsen og Møllebruget erlægges til Kitanten, under Tvang af Execution til hvert Aars 14de April 12 Sp 4 ort siger tolv Speciedaler fire Ort, saalenge Maren Fredrichsdatter lever og bruger Pladsen.
I øvrigt skal Inklagedes Fæsteseddel paa Pladsen dateret 17de Februari 1796 og ovennævnte Kommissionsforlig tjene som Regel. Under lige Tvang udreder Indklagede til Kitanten mellomværende Rest, Sagens Omkostninger iberegnet med 2 Sp 3 ort toe Speciedaler tre Ort til 14de April dette Aar.

Parterne erklærede Sagen dermed afgjort og underskreve Protokollen.

E. Lysgaard,   Ole Joensen Myhren (med ført Pen)

At saaledes er skeet og indgaaet, bekræftes herved, paa Kommissionens Vegne, overensstemmende med denne Protokol under min Haand og Segel. –

Jørstad den 5te Januari 1827
A. Jørstad