Kråbølslien under Kråbøl nedre i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 753: Kråbølslien v/Nedre Kråbøl i Gausdal dat. 28.12.1846
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 18, tinglest 8.12.1858)

Nr. 14 Thinglæst Husmandsseddel

Husmandsseddel fra Paul Nygaard til Christian Ellingsen paa Pladsen Kraabølslien dat. 28 Decbr. 1846, saalydende:

Jeg underskrevne Paul Nygaard vitterliggjør herved at have antaget, ligesom jeg herved fra 14de April dette Aar antager Christian erlandsen med Kone anne Pedersdatter som Husmand paa den min Gaard nedre Kraabøl tilhørende Plads Kraabølslien kaldet hans Fader Erland Andersen og Kone Lise indtil har bekostet med Huse og Jord saaledes som det nu befindes og med den hidtil hafte Ret i Gaardens Kjølslette og paa følgende Vilkaar:

1. Han skal tilbørligen vedligeholde Pladsens Huse, Gjærder og Indhegninger og forsvarligen dyrke dens Jord. Han maa fra samme ikke afhende Gjødsel eller Fodring.

2. Han erholder i Gaardens Skov efter udvisning de fornødne Træmaterialer til Vedligeholdelse af Pladsens Huse og Gjærder, Brændfang til Fornødenhed erholder han i Udmarken af Vindfald og annet paa Marken liggende Træfang, som ikke er tjenligt til Tømmer. Løvhugst forbydes under Brugrettens fortakelse.

3. Han nyder Havnegang i Gaardens Udmark i Baglien Vaar og Høst for de Kreature som fødes paa Pladsen og hele Sommeren for en Ko og en Kalv, sine øvrige
Kreature maa han holde i Sæteren om Sommeren.

4. Han maa ikke under Brugsrettens Fortakelse indtage Inderst uden Gaardbrugerens Tilladelse.

5. Husmanden og Konen forbinder sig til at arbeide hos Gaardens Bruger uden Vegring og saa ofte derom gjøres Anmodning, imod en saadan Dagløn som de øvrige af mine Husfolk nyder, og som for Manden er følgende: Fra 14de April til Vaaraannen 8 – aatte Skilling , i Haavalden 6 – sex- i Slaataannen 12 – tolv Skilling, alt pr. Dag, i Skuraannen 16 – sexten – Skilling pr. Maal, fra Skuraannen til 14de October 6 – sex – Skilling og fra 14de October til 14de April 4 – fire Skilling pr. Dag. Konens Dagløner fire Skilling pr. Dag, undtagen i Slaataanden, da nyder hun 6 – sex – Skilling pr. Dag.

6. Af denne Plads svarer han følgende Afgift:
a. saalenge hans Fader og Stedmorder lever og nyderLivsophold hos ham betaler han den samme husleie som hidtil har væretsvaret af denne Plads, nemlig 3 Spd.3s – tre Speciedaler tre Ort.
b. Naar den ene af disse Gamle ved Døden er afgaaet bliver den aarlige Afgift 5 – fem – Speciedaler.
c. Efterat den Lengstlevende af disse gamle Husfolk er død eller ikke længere nyder
Ophold paa Pladsen bliver den aarlige Afgift at betale med 7 – syv – Speciedaler, hvilkem opgjøres til hvert Aars 14de April.

7. Denne Brugsseddel gjelder saalænge bemeldte Husfolk ere fuldkomne arbeidsdyktige eller skaffer duelige Arbeidsfolk i sit Sted, som Gaardens Bruger kan være tjent med uden Tab, og forresten opfylder de ham foreskrevne Pligter med Lydighed og Troskab. De kan saaledes beholde den til den Lengstlevendes Død, men siden gjelder ingensomhelst Ret for nogen Gjenlevende, verken som atpaagifte eller Arvinger. Pladsen falder da til Gaarden igjen med Huse og øvrige Herligheder uden Erstatning, hvilket og vil ske ifald de foreskrevne Pligter ikke bliver opfyldte i alle Maader da de i saa Tilfælde ere ryddiggjøre Pladsen, samt erstatte det Tab, Husbonden maatte lide ved deres Uefterrettelighed.

8. Endelig forpligtes denne Husmand til ikke at slaa Staar og Fintot i Fjeldmarken førend den 15de August, saafremt den derom oprettede Kontrakt bliver alminnelig befulgt af de øvrige Bygdens Husmænd. Foranstaaende Fæsteseddel der er en ligelydende Gjenpart af den mig inder Dags Dato meddelte Originale, forbinder jeg mig herved til i alle Dele at holde mig efterrettelig, under mit Fæstes Fortabelse, eller annet Ansvar efter Loven.
Kraabøl 28.December 1846.
Christian Erlandsen m.p.Pen
 
Til Vitterlighed:
Engebret Kraabøl.
Johannes Madsen Kraabølslien m.p.Pen