Kristofferstuen under Nordhove i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221, Husmannskontrakter nr. 836 Christofferstuen under Nordhove i Fåberg 8.12.1868
Sør-Gudbrandsdal pantebok 19, Tinglest 20.9.1869

No. 10, Thinglæst Huusmandsseddel

paa Nordhaave udstedt af Engebret Haave til Mathias Nilsen over Pladsen Christofferstuen, datert 8de December 1868, Husmandskontract:
Undertegnede Engebret Haave erkjender og herved vitterliggjør at jeg fra førstkommende 14de April 1869 har bortfestet den til Gaarden Nordhaave i Faaberg tilhørende Husmandsplads Christofferstuen kaldet til Mathias Nilsen Ensrud og hans Kone Anne Arnesdatter paa deres Livstid med paastaaende Huse og Gjerder, samt med den Jordvei som Pladsens forrige Bruger før har havt paa følgende Betingelser:

1. Husmanden Mathias Nilsen forpligter sig til hvert Aar til at betale 8 Spd er otte Speciedaler i Husleie som erlegges til Gaardbrugeren inden hvert Aars 1ste Januar.

2. Efter tilsigelse fra Huusbonden er Huusmanden forpligtet til naar forlanges at forrætte for Huusbonden det af ham begjærende Arbeide, baade paa og udendor Gaarden, det være Tømmerarbeide, Snedkerarbeide, kjøring eller andet Arbeide af hvad navn nævnes kan for 8 otte Skilling pr Dagen sommeren, 4 fire Skilling pr Dag omm Vinteren, 10-ti Skilling for hver Slaatdag, 12 Skilling pr. Mæling 16-sexten Skilling pr Maal at skjære. Huusmanden er pligtig til at arbeide 5 fem Søgnedag i hver Uge.

3. Huusmanden er pligtig til selv at holde sig de brugelige Redskaper nemlig Øxer, Skyruer og uden derfor at erholde noen sæskilt Godtgjørelse som til at grave Poteter for sex Ort pr Maal paa egen Kost.

4. Naar det af Huusbonden begjæres af Huusmanden pligtig til naar forlanges eller 5-fem Søgnedag i hver Uge at skaffe et skikkelig og arbeidsdygtigt Fruentimmer til at arbeide for Huusbonnden for 6-sex Skilling pr Dag om Sommeren og have 4 Skilling pr Dag om Vinteren.

5. De paa Pladsen værende Huse tilhøre Huusbonden og disse saa vel som de for Pladsen nødvendige Gjærder er Huusmanden forpligtet til uden Godtgjørelse at holde i forsvarlig Stand, hvad til han er berettiget til at tage Material i Gaardens tvende østre Skoglykkjer ligesom han i nævnte Skoglykkje for sit Brug er berettiget til at tage fornødent Brændefang alt efter Udvisning af Husboden.

6. Hvis Huusmanden afgaar ved Døden er hans Enke ikke berettiget til at beholde Pladsen forsaavidt hun indtræder i nyt Ægteskab.

7. Naar Huusbonden skaffer fornødne Materialier er Huusmanden pligtig til uuden sæskilt Betaling og innden 2 Aar fra Pladsens Tiltædelse af inndlægge nyt Gulv i Stuen, samt til at lægge nyt Tag paa Pladsens samtlige Huser.

8. Om Huusmandenn fraviger Padsen er han ike bevilliget til af Huusbonden at fordre Erstatning for det paa Pladsen anvendte Omkostninger eller Arbeide, ligesom heller ikke Huusfolkenes Arvinger, efterat disse ved Døden ere afgaaede.

9. Huusmanden er ikke berettiget til fra Pladsen at afhende Høi, Halm og Gjødsel eller paa anden Maade forringe Pladsens Verdi ligesom heller ikke til at indtage Inderster uden Huusbondens tilladelse dertil.

10. Der som Huusmanden ikke i alle Dele opfylder disse Forpligtelser har han og Kone forbrudt sit Fæste paa Pladsen og for øvrig henviser til Huusmandslove af 24de September 1851.
At vi saaledes er komne overeens erkjende vi herved ved vaare Navnes Underskrifter i tvende Vitners Overvær.

Haave i Faaberg den 8de Desember 1868
Mathias Nilsen
Engebret Haave

Som Vidner
Andreas Eriksen
Andreas Johnsen