Kirkestuen under Sollien i Ringebu

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221 Husmannskontrakter nr. 277
Midt-Gudbrandsdal Pantebok 1 Nr. 13 Kirkestuen under Sollien i Ringebu 1850

No. 13 Festeseddel.

Underskrevne John Engebretsen, Eier af Gaarden Soellien i Ringeboe Præstegjeld, vitterliggjør herved, at have bortfestet til Huusmand John Engebretsen, paa hans og Enkens Levetid, den mig tilhørende og under bemeldte Gaard beliggende Huusmandsplads Kirkestuen kaldet, med paastaaende Huse og Tilligende som været haver, paa efterstaaende Vilkaar:

1.  Bemeldte Plads, der er beliggende vestenfor min Gaard, skal af ham tiltrædes den 14de April d.A;

2.  Den af samme Dato udstædte Føderaadscontract til hans Forældre Engebret Johnsen og Hustrue Sigri Olsdatter skal af ham punctlig opfyldes, og dens Huse, Gjerder og Indhegninger forsvarligen vedligeholdes. Til disses Reparation og Vedligeholdelse erholder han i min Eiendomsskov, for Anvisning, der maa ske paa for Huusmanden beleilige Steder.  Under samme Betingelse kan han ogsaa tage unge ferske Træer til sit fornødne Brændefang, hvorimod selvtørrede og vindfældte Træer, ligesom og Topper el. Skud tages hvorsomhelst i min Skov til Huusbehov.

4.  Havning for Pladsens Creatur, i hvis Antal, der ikke er nogen Indskrænkning, kun at de fødes paa Pladsen, forholdes det med ligesom brugt haver været, og desforinden er han forpligtet til at flytte til og fra Sæteren den Tid Gaardbrugeren flyter.

5.  Inderster maa ikke paa Pladsen indtages uden Gaardbrugerens Tilladelse, ligesom han heller ikke maa paalægge dem nogen Inderste, dem til Fortrængelse.

6.  Han eller Enke svarer i aarlig Afgift af Pladsen 5 Spd. Siger fem Specidaler, hvert Aars 14de April og desuden efter min nærmere Tilsigelse og mod Kost 4 fire Maal Ager at skjære og 18 atten Arbeidsdage, der presteres saaledes: 12 Arbeidsdage i Slaataannen, 3 Arbeidsdage til Mosetag og 3 dage til Riisbrydning, for hvilke 6  sidste Arbeidsdage han tilligemed  Kost erholder 6 Sk. Sex Skilling i Dagløn. Fornævnte Arbeide, der bør forrettes af Huusmanden, skal det dog ikke være ham formenet at lade udføre ved andre Mandspersoner, paa hvis Arbeidsdygtighed Intet kan være at udsætte

7.  Efter disse Huusfolks dødelige Afgang.hjemfalder Pladsen med dens tilliggender til min Gaard Soellien igjen, uden at deres Børn eller Arvinger skal kunnne gjøre nogen Fordring paa Erstatning for Rydning, Bygning eller andet Slags Arbeide, der paa Pladsen maatte være anvendt.

8.  Huusfolkene maa i alle Hensseender opføre sig vel, være troe, hørige og lydige, og hvorsomhelst skal han paase sin Huusbonds Bædste. Kunne de bevises at være gjenstridige, utroe eller i nogensomhelst Maade overtræde denne Contracts fastsatte Betingelser, skal dens Brugsret være forbudt under Udkastelsestvang.  Denne Fæsteseddel, med hvilken jeg Dags Dato har erholdt en af Huusmanden vedtagen og af ham i Vidners Overvær undertegnet ligelydende Gjenpart. Er af mig underetegnede egenhændigen underskrevet i Vitterlighedsvidners Overværelse.  Joen Soellien.

Soellien den 14de April 1850.
John Engebretsen, som Huusmand.

Som Vidner:
H. Johnsen.
Ouden Gran m.f.P