Kleivbaksveen under Dahl i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221 Husmannskontrakter nr. 798 Kleivbaksveen under Dahl i Fåberg 14.4.1860
Sør-Gudbrandsdal Pantebok 18 Nr. 10 Tinglest 4.8.1862.

Thinglæst Huusmandscontract Mellem Ole Dahl og Christen Larsen angaaende Brugen af Kleivbaksveen under Gaarden Dahl, dateret 13de April d.A.-saal:
Aar 1860, d. 14de April blev mellem Ole Dahl som Eier og Christen Larsen som Leier oprættet følgende Contract, hvorved Førstnævnte overlader til Sidstnævnte et Støkke Jord Kleivbaksveen, kaldet, saaaledes som det nu er indhægnet, paa følgende Conditioner:

1. Huusmanden svarer aarlig inden hvert Aars 14de April til Gaarden Øvre Dahls Bruger 8 siger otte, Specidaler, dog skal denne Afgift i 5, er fem paahinanden følgende Aar kun være 5, er fem Specidaler fra 14de April 1860, atten Hundrede og sexti at regne:

2. Huusmanden skal aarlig slaa 20 Mæling, a 12 Sk. er 2 Spd.
Skal skjære 8 Maal a 16 Sk. Er 1 Spd 8 Sk.
Gjør – 3, tre Specidaler 8 Skilling.
Den øvrige Tid af Aaret arbeider Huusmanden 2-to Dage  ugentlig a 8 otte Skilling daglig og Vinteren 4 fire Skilling daglig.  Konen arbeider 12 tolv Dage i Slotaannen a 8 otte Skilling daglig.  Ligesom alt Arbeide skeer efter Tilsigelse, saaledes liqvideres Arbeidet i Afgiften af Pladsen saavidt tilstrækker.

3. Huusmanden skal holde forsvarligt Hægn i stand fra sit nordre Skigaardshjørne i ret Linie op til Hagehafælden, saa at verken hans egne eller andre Kreature kommer paa søndre Side af dette Hægn til Havning.

4. Huusmanden tager Brændeved af Vindfald og Affald, ligesom allene efter Udvisning til Husenes Vedligeholdelse.

5. Naar Huusmanden opfylder disse Pligter og ellers viser sig tro og lydig, beholder han Pladsen for sin og nuhavende Kones levetid,   imedens det Modsatte, i mer eller mindre Grad, hæves Contracten og gjør Huusmanden pligtig til at erstatte hva Skade han har gjort. En af Eieren bekræftet Gjenpart er overleveret Huusmanden.
Dahl, 13de April 1862.
Ole Dahl.
Christen Larsen.
J. Aaen.
Mathias Paulsen Helbakhougen.