Paulsrudbakken nedre under Paulsrud i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 656: Nedre Paulsrudbakken v/Paulsrud i Gausdal dat. 3.7.1843.
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 19.7.1852)

No 4
Fæsteseddel fra Gudbrand G. Paulsrud til Amund Amundsen, Kone og deres Børn paa en Plads under Gaarden Paulsrud, Paulsrudbakken nedre kaldet, dateret 3de Juli 1843.

Fæsteseddel.

Undertegnede Gulbrand Gulbrandsen som Bruger og Eier af Gaarden Paulsrud gjør vitterligt at have overladt til Amund Amundsen, Kone og deres Børn, nemlig en af den, Pladsen nedre Paulsrudbakken kaldet paa følgende Conditioner:

Saasom hans Moder Kari Abrahamsdatter som næst hidindtil har brugt og benyttet ovennævne Plads, nu afstaaer til sin Søn Brugsberettigheden, saa tænker Sønnen have Bakken som sagt i hendes Sted, med den forskjel, at de betaler til Gaardens Bruger inden hvert Aars 14de April 7 er sju Speciedaler, men saa lenge Moderen Kari lever betaler de 6 – er sex daler, samt at slaae 7 – er sju Mælinger, at skjære 6 – er sex Maal hvert Aars sommer, endvidere er Husmanden forbunden mod 8 sier otte Skilling daglig at arbeide 1, er en Uge om Høsten og en Uge i Haavolden hos Gaardebrugeren, og skal Husmandskonen være forbunden at arbeide paa forskjelligt arbeide indtil daglønnen opgaaer til 2 – er toe Ort efter gangbar Dagløn, Aannerne undtages.

Forbemeldte Huusleie nyder Huusfolkene herefter som forhen Havn i Gaardens Udmark for sine Kreature saalenge ingen Indskrenkning ved Havns fraskillelse gjør det Gaardebrugeren umuligt, Hugst til Husernes og Gjærdernes Istandsættelse og Vedligeholdelse nyder de i Gaardens Skog efter Billighed, samt at tage til Brænde af Top og Vindfald eller af andre bedærvede Træer, der ere uduelige til andet Brug, det tillades ikke at nedhugge friske Træer til brændeved.

Endvidere nyder Huusfolkene aarligen at høste det nedfalne Løv af skogen, ovenfor Brugeren til Mitlien i øvre Jordet. Det bemærkes, at de overomnævnte 2 Dagers Arbeide, ikke tilsiges en og en dag, men helst nogle ad Gangen, saaog med Aannearbeidet efter Rimelighed.

Skulde Huusfolkene finde forgodt for en kort Tid at fraflytte Pladsen, skal saadant skee med Gaardebrugerens Overenkomst, forsaavidt han med de Tiltrædendes af Pladsen vil være tjent for at godtage den.

Bemeldte Kari Abrahamsdatter forbliver paa Pladsen til sin død, om hun dertil finder forgodt, og har Sønnen Amund tilstaaet sin Moder Føderaad af Pladsen, som ved andet document bliver oprettet, af Gaardebrugeren upaaanket. Skulde tilmeldte Huusfolk for Nød eller Lyst for bestandigt at fraflytte Pladsen, da falder den under Gaarden uden noget Vederlag, og endeligt, naar de ved døden afgaaer, da falder Pladsen til Gaarden, uden noget som helst Vederlag.

De berørte to Uger som Huusmanden skal arbeide høst og vaar er forsaavidt Gaardebrugeren beføyer det, og den benævnte dagløn udbetales som til en fremmed Arbeidsmand, saasom det er indenfor Huusleiesummen. En lignende Gjenpart beror hos Gaardebrugeren.

Paulsrud d. 3de Juli 1843
Gulbrand Paulsrud

Til Vitterlighed
Niels Brændum
Gulbrand Gulbrandsen Paulsrud m.f.p.