Nordre Dammen under Midtre Bleken i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221, Husmannskontrakter nr. 838 Nordre Dammen under Midtre Bleken i Fåberg 1869        Sør-Gudbrandsdal pantebok 19, Tinglest 21.3.1870

No. 4 Thinglæst Husmandskontrakt

Mellem Christian Larsen og Gaardmand Hans Blegen,
Husmandskontrakt mellem Christen Larsen og Hans Blegen. Undertegnede tilstaar herved og vitterliggjør at have overdraget Christian Larsen og Kone Mathea Jonsdatter av mig tilhørende, og under Gaarden midtre Blegen beliggende Plads Nordre Dammen kaldet, til Brug og Afbenyttelse paa 1 Aar at regne fra 14de April 1869 til 14de April 1870 paa efternævnte Vilkaar:

1. Skal Christian Larsen Svare i Husleie 8 spd siger og skriver otte Speciedaler som skal være udført i Arbeidspligt, og Tillige være afgjort til hvert Aars 14de April.

2. Forpligter han sig at holde Pladsens Huse og Gjærder i forsvarlig Stand, men erholder det hertil fornødene i Gaardens Udmarkskov efter Gaardbrugerens Andvisning, det samme gjælder og med fornødent Brændefang, men dette bestaar i Sbtubber og Qvist. Husmanden tilkommer ikke nogen Erstatning for Vedligeholdelsen af Pladsens Huse, Gjærder eller Jordveieforbedringer, og heller ikke har Husmanden Ret til i fraflytelsestilfælde at bortføre nogen Gjødsel eller fordre sig nogen Betaling derfor af Gaardbrugeren, om han endog muligens kunde have Kjøbt en del Foder. Desuden skal Hudmandens Ret til at have 1 Ko hjemme om Sommeren i Fællesskab med Gaardens Kreaturer i Udmarken for en Betaling af 24 Skilling.

3. Husmanden er forpligtet til at forrette Arbeide for Gaarden Blegens Bruger fem Dage i hver Uge efter Tilsigelse mod derfor at erholde følgende Dagløn: For en Mæling at slaa 12 Skilling, for 1 Maal at skjære 16 Skilling, for Haavaul og Høstdag 8 Skilling, for Vinterdager 4 Skilling.

4. Husmanden er forpligtet til at skaffe et dueligt Fruentimmer i Slaataanden og Skaaraanden efter Tilsigelse af Husbonden, for øvrig skal Husmanden forpligtes til at Skaffe et Kvindfolk til den fornødne Bagning paa Gaarden midtre Blegen for en Dagløn paa Gaarden midre Blegen for en Dagløn af 6 Skilling Dagen med Undtagelse i Skaaraanden, for den skal hun have i Betaling 16 Skilling Maalet.

5. Husmanden har ikke Ret til at indtage noge Inderst paa Pladsen og heller ikke Barkafflækning eller Løvhugst i Skove tillades ikke.

6. Husmanden skal udføre at det Arbeide han bliver paalagt at gjøre baade hjemme og i Sæteren uden Kuer, forsaavidt det staar i hans Magt. Foranstaaende Forlig vedgaaes af os Undertegnede.

Blegen den 14de April 1869
Bortforpagteren H.Blegenn
Forpagteren Chr. Larsen

Til Vitterlighed:
Simen Christensen.
Harald Hansen Blegen.