Lyshaugen under Harildstad i Nord-Fron 1838

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 289: Lyshaugen v/Harildstad i Nord-Fron dat. 24.2.1838.
(Midt-Gudbrandsdal Pantebok nr. 1, tinglest 21.12.1852, sak nr. 31)

Huusmandscontract.

Jeg underskrevne John Harildstad gjør herved vitterligt, at have overladt til Brug og Beboelse, den min Gaard Harildstad tilhørende Plads søndre Lyshaugen med tilhørende Sæter i Øldalen til Ole Rasmussen Lyshaugen og hans Kone for deres Levetid paa følgende Conditioner.

1. Skal de svare til mig eller Gaarden nedre Harildstads Ejer aarlig i Huusleie 4 Spd 2 ort er fire Speciedaler to Ort, der betales i Arbeide naar og til hvilken Tid de bliver tilsagte, saaledes at Manden nyder for en Vinterdag, som regnes fra 14de October til 14de April – 4, fire – skilling fra bemeldte 14de April til 14de October 8 sk. Er otte Skilling; men naar han slaar er 12 er tolv Skilling daglig, og for en Slaatmæling eller Skurmaal 16 sexten Skilling alt i Specie, og Konen 4 er fire Skilling daglig baade Vinter og Sommer, undtagen naar hun høier 6 Sk. Sex Skilling daglig. Desforuden skal de arbeide for mig naar forlanges for den ovennævnte Dagløn, og være hørige og lydige, samt i alle Dele forrette sit Arbeide forsvarligt.

2. Skal dem holde Huser og Gjærder, saavel hjemme som i Sæteren vedlige og i forsvarlig Stand.

3. Skal de ingen Inderster hyse eller indtage, og intet i Skougen hugge eller avvirke uden efter min Udvisning.

4. Skal de ikke fra Pladsen bortføre Avlingen eller den faldende Gjødsel men samme til Pladsens Forbedring forbruge, og Pladsens Forbedring skeer efter min Udvisning, ligesom de ogsaa i alle Henseender skal forholde sig tro og redelige.

5. Skal de ingen Bjerk indengjerdes forskadige eller afhugge, men det staar mig som Eier frit for at afhugge og bortføre den jeg finder forgodt.– Naar de som ovenmeldt opfylder de her foreskrevne Forpligtelser beholder de Pladsen paa Levetid, men i Mangel af en eller af flere af forestaaende Posters Opfyldelse opheves denne Fæsteseddel.- At vi paa begge Sider vedgaar at opfylde denne Fæsteseddel saa at enhver af os beholder en ligelydende bekræftes ved vore Underskrifter i 2de tilkaldte Vidners Nærværelse paa Harildstad den 24de Februar 1838.

 
John Harildstad og Ole Rasmussen Lyshaugen m ih P.

Til Vitterlighed
Gudbrand Skjeftskaugen og Marit Erlandsdatter Knudtspladsen Begge med iholdt Pen.-