Langsethagen under Nordre Langseth i Fåberg 1851

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Unummerert: Langsethagen v/Nordre Langseth i Fåberg dat. 18.6.1851 (Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 20.6.1853)

No. 9 Thinglæst Huusmandscontract

Huusmandscontract mellem Cand. jur O. Thomsen som Eier af Gaarden nordre Langset og Christen Christensen angaaende en Plads under fornævnte Gaard, dateret 18 Juni 1851.

Undertegnede, nemlig jeg Canditatus juris Ole Thomsen som Eier af Gaarden nordre Langset og jeg Huusmand Christen Christensen ere blevne enige om at ophæve den mellem mig Christen Christensen og daværende Eier af Nordre Langset, Andreas Olsen, oprettet Huusmandscontract dateret 29 Marts 1842, betræffende Pladsen Langsethagen, hvorimod vi have vedtaget følgende Bestemmelser som gjældende for Fremtiden:

1. I den til Gaarden nordre Langset henhørende Skov har jeg Christen Christensen ingensomhelst Ret til Avvirke af noget Slags

2. Den mig Christen Christensen med den ovenanførte Contract overdragne søndre Ring under Kalvmyrløkken tilhører for Fremtiden til fuld Brug og Benyttelse Cand. Thomsen eller hvilkesomhelst Anden, der maatte blive Eier af nordre Langset.

3. I Afgift af Pladsen Langsethagen betaler jeg herefter hver 14 April 24 fire og tyve Skilling.

4. Skulde Eieren af Gaarden nordre Langset finde forgodt at indløse Pladsen, da skal Saadant staae som frit for, og jeg fraflytter og ryddiggjør jeg Samme 1 – et – Aar efter lovlig Udsigelse mod at erholde udbetalt 80 – otteti – Specierdaler, der erlægges i 4 – fire – aarlige Terminer, nemlig hver 14 April fra den Tid at regne, da Fraflyttelsen efter Udsigelsen skulde være foregaaet, og hver Gang med en Fjerdepart, indtil det hele Beløb er afgjort.

5. Skulde jeg Christen Christensen forsee mig mod nogen af disse Poster, da har jeg min Brugsret til Pladsen strax forbrudt, hvilken Følge ogsaa indtræder i det Tilfælde, at jeg affører Foder eller Gjødsel fra Pladsen, og skal Fraflyttelsen skee uden Vederlag.

Søndre Langset den 18. Juni 1851.
O. Thomsen.
Christen Christensen med ført Pen.

Til Vitterlighed:
I. Langset.
Knud Stenersen Langset