Nedre Hjelstuen under nordre Hjelle i Ringebu

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221 Husmannskontrakter nr. 280 Nedre Hjelstuen under nordre Hjelle i Ringebu 1852
Midt-Gudbrandsdalen Pantebok 1 Tinglest 31.7. 1852.

No. 43 Festeseddel.

Jeg undertegnede Ole Hansen Trovig gjør herved vitterligt, at have bortfæstet en under min eiende Gaard  nordre Hjelle beliggende og hørende Huusmandsplads ” nedre Hjelstuen” til Syver Olsen og hans Kone Kari Hansdatter for begge deres Levetid.  Denne Plads`s Jordvei indeholdes efter den nuværende Indhægning, og saaledes, at den strækker sig ned til det paa Gaarden øverststaaende murede Huus, en saakaldet Kjelderbod, og derfra i syd ??  en Gangsti saalangt som bemeldte Gaards Eiendom strækker.  paa den nordre Side strækker Pladsens Jordvei sig saa langt ned som til den nederste Kant af den Gaarden tilhørende Kaalhave(?) hvilke ogsaa fra nu af sorterer under Pladsen, men heri halve Deel. Ved Føderaadskonen Anne Olsdatters dødelige Afgang bortfalder fra Pladsen ingen(?) Afkortelse i den nedenanførte aarlige Afgift.  Huusmanden er berettiget til i Gaardens Eiendomsskov at tage tør Qvist d.e. Ruskved som ligger nedhugget paa Marken, men derimod ikke at hugge nogetsomhelst Træ af Rod, og endelig Frihed til at havne sine Kreature Høst og Vaar i Gaardens Udmark,- Alt paa efternævnte Betingelser og Vilkaar:

1.  Afgiften af Pladsen bestaaer deri, at Huusmanden hvert Aar oparbeider for 1-een- Specidaler, hvilket Arbeide Huusmanden er forbunden til at forrette naar og hvor Gaardens Bruger forlanger det, og for den nedenanførte Arbeidstaxt, nemlig: om Vinteren 6, sex Skilling pr. Dag, den øvrige Deel af Aaret 8,otte, Skill. Pr. Dag med Undtagelse af , at han i Slaataannen skal have tolv Skilling pr. Dag, og skal dette Arbeide udføres hvert Aar  i Aarets Løb fra 14de April til samme Dato næste Aar.

2.  Pladsens Jordvei skal Huusmanden i enhver Henseende paa egen Bekostning med forsvarlig Jerde indhegne, samt ogsaa i sin Fremtidige Brugstid at holde dem i forsvarlig Stand.

3.  Pladsens nuværende Huser, samt om noget Nyt opføres er  Huusmanden ligeledes forbunden til at holde i forsvarlig Stand.-

4.  Naar bemeldte Syver Olsen og hans Kone begge ved Døden ere afgagne falder ovennævnte Plads med ovenomskrevne Rettigheder og under samme Betingelser til hans Søn Amund Syversen og dennes Kone Rønoug Johnsdatter for begge deres Levetid, dog med den Forskjel, at bemeldte Ægtefolk skal i den aarlige Afgift svare en Forhøielse af 12, tolv, Dages Slaat hvert Aar, som han er forbunden til at forrette efter Gaardbrugerens Forlangende.

5.  Naar Amund Syversen og hans nuværende Kone Rønoug Johnsdatter begge ved Døden ere afgagne falder Pladsen med alle dens Rettigheder, samt de paa Pladsen staaende Huse, saavel de nu opførte som de muligens herefter opførende, til Gaarden og dens Bruger, uden nogensomhelst Udgivt for denne eller Erstatning til Huusmandens Arvinger. NB. Med Hensyn til den ovenfor omskrevne Havnerettighed, som Huusmanden nyder til sine Kreature Høst og Vaar i Gaardens Udmark, gjelder ene og alene de Kreature, som vinterfødes paa Pladsen, dog skal Syver Olsen og Kone for deres Levetid nyde samme Havnerettighed for 1, et, Kreatur, som er dem selv tilhørende, og i muligens indtræffende Tilfælde kunne vinterfødes andresteds, men som for Amund Syversens og Kones Vedkommende uden videre Omstændighet bortfalder.
Jeg Syver Olsen paa egne og Kones vegne vedtager i Et og Alt ovenstaaende Vilkaar.
Dette til Bekræftelse under vore Hænders Underskrivt i hostegnede Vitterlighedsvidners Overværelse.

Gaarden Hjelle d. 10. April 1852.
Ole H. Trovig.
Syver Olsen m.f.P.

Til Vitterlighed:
Jens Amrud.
G. Svensen.