Slætta under Hval søndre

Opplandsarkivet avd. Randsfjordmuseene, Hadeland

Slætta under Søndre Hval 1826, husmannkontrakt


Jeg undertegnede Thord Hansen Hval boende i Grans Sogen Paa Hadeland Giør Vitterlig at Jeg til husmanden Chasber Nilsen og hustru Kiærste Hansdatter har for bægge deres Levetid Bygslet og bort fæstet en Mind Ejende Plas Slætta kaldet, beliggende under min Gaard Søndre Hval. Saa haver Jeg bort fæstet den Plas til husmanden Chasber Nilsen og hustruen Kiærste Hansdatter Paa følgende Vilkaar

1) Den aarlige huslæie bestemmes her Ved at Svares aarlig 4 Spd. Med 4 mark i hver daller Skriver fire Spesidaller med fire mark i dallern –

2de til afdrag Paa overstaaende huslæjie Skal Chasber Nilsen og hustruen Være for Pligtet Som husefolk at arbeide Saa Ledes Som her følger den Eene uge skal han arbeide hos mig og den anden ugge skal hand Være frie helle aaret I Giænnom for uden I aandene Da skal han arbeide hos mig foruden skal han have Sin ørkedag frie med Saa Snart Som Vaaraanden er forbie og hand har Vert med os J Skogen og Jort det fornødende skogsarbeide da skal han Være frie En fiorttendage heller tre uger –

3de Paatger husmanden Sig Selv at holde husene med mattrialerne Som behøves til husene skal gaardbrugeren skaffe fremmede Sinne hester Naar husmanden har Lagtet det til J Skogen – men Vii Er Saa Lides for Ennede at gaardebrugeren Eyer dig to delle af husene og husmanden tilfalder den tredie del; og til lige Glasene tilfalder husmanden allenne

4de Skal husmanden huge 9 Læs brende Veed I hiæm marken Efter udvisning og den øvrige Raske Veed Som han kan finde Løs skal han have frit I hiæm marken – og Rispe Løv skal han giørre frit I hiæm marken

5) Skal husmanden have frit Jærde fang I hiæmmarken til Sin for Nødenhed

6te Skal det Paa Plasen aflende for Saa Velsom af Creatturne faldende giøsel maae Ej af husmanden bort føres heller af hendes men skal alt Sammen for blive og afbruges Paa Plasen

7de. Naar husmanden Chasber Nilsen hustruen hollder Sig dise anførtti Paaster Eftter Rettelig og Viser mig Som hus Vert Samt min Konne den tilbørlige agt og Lydigheed da skal hand og hans Konne Være og for blive I tryg og Rolig besidelse af Pladsen Men Nor Chasber Nilsen og hustruen Kierste Hansdatter Er Ved Døden afgangen da skal Pladsen hørre til den Som bruger gaarden og dig toe delene af husene til hører den Som bruger den og den tredie del skal betales efter tvende Mans Skønne

8de Nor husmanden har arbeidet heller betalt Saa hand ikke Er Noget skyldig da skal han have aarlig føre Saa fremt at gaardebrugeren kan skaffe det for uden at kiobe det Slev

9de. Saa skal husmanden arbeide hos mig for den I bygden Sed Vanlig Dag Pris 12 s. for Et Leiearbeide 8 s for En sommersdag og 6 s. for En Vintter dag og 6 s. for hver dag Som hustruen arbeider

Hval d. 16. Maii 1826

Til Vitterlighed Efter                         Thord Hansen Hval og
For Langende                            Chasber Nilsen Hvals Eje
Jond Pedersen Lunden og                     bege med ført Pen
Philip Larsen Gulden
Begge med ført Pen