Ersgårdhaugen under Ersgård i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 767: Ersgårdshaugen v/Ersgård i Fåberg dat. 11.11.1837
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 18, tinglest 5.12.1859)

No. 34 Thinglæst Huusmandskontrakt

Paa Pladsen Ersgaardshaugen, dat. 11te November 1837, saalydende:
 
Underskrevne August-Carl Brunich, Ritmester R.S.O. gjør vitterligt at have overdraget til Asbjørn Hansen og Kone til Beboelse og Brug fra 14de April 1838, den under min eiende Gaard Ersgaard i Faaberg beliggende Plads Haugen oaa følgende Vilkaar:

1. Den aarlige Leie eller Afgift af Pladsen skal være:
a. Indhøstningen af Sjøsæterbakken, forsvrlig og godt udført omtrent til samme Tid de Øvrige som sætrer der indhøster deres Løkker. Til dette Arbeids Udførelse overlader Gaardbrugeren Slotkarle til 15 – femten – Mælinger, og tillades Husmanden ved dette Arbeide at benytte den paa Sæteren værende Slibesten og tvende Højlader, hvilke sidste han altid vedligeholder. Fremdeles overlades ham til Proviantens Befordring til og fra Sæteren samt til Indhøstningen paa Sæteren en Hest, som strax efter Hjemkomsten tilbageleveres. Naar Indhøstningen er forrettet tilmeldes det Gaardbrugeren, at han da kan efterse Arbeidet.
b. Gives den paa Pladsen værende Enke Guri Pedersdatter fornødent Husly, et halvt Kofoder, 3 Voger Byg samt til Brug det halve af Kaalhaven og 16 Stangruder Ager, alt aarlig saa længe hun lever.
c. Forretter Husmanden det ham pligtige Veiarbeide.

2. Pladsen maa bruger forsvarlig, Huse og Gjærder holdes i god Stand. Af Grøden maa ikke sælges, og den samlede Gjødsel altid forblive paa Pladsen, endog om Husmanden fraflytter samme.

3. Inderste maa under inget Paaskud indtages paa Pladsen

4. Saalænge Husmanden opfylder foranførte Poster og han og hans Kone opfører sig tro og fredelige, skal skal de ei alene være berettigede til at besidte og bruge Pladsen, men endog tilstedes Forret til, for den af deres Børn , som skikker sig vel og kan og vil modtage Pladsen naar Forældrene enten ved Alderdoms- Svaghed ei længer kan bruge den, eller de ved Døden afgaar at faa den overladt paa samme Vilkaar, dog med den Forskjel at naar Føderaad da ikke paahviler Pladsen, bortfaller Slothjælpen. Skulle Mod Formodning Svigagtighed, (?), Trættekjærhed eller anden usømmelig Opførsel finde Sted hos Husmandeneller hans Kone, skal de være forplgtede til, efter lovlig Opsigelse at fraflytte og ryddiggjøre Pladsen til næstpaafølgende Lovens Faredag og om de deri finde sig uvillige, da at lide Udkastelse efter Lovens 6 Bog 14 Cap. 6 Art.

5. Skulle Asbjørn Hansen og hans Kone finde forgodt Pladsen at fraflytte, da haver de sig samme at frasige før Jul og Pladsen ryddiggjøre til næstpaafølgende 14de April.

6. Husene paa Pladsen forbliver stedse Gaardens Eiendom saavelsom de i 1ste Post a anvendte Brugsredskaber. –
Ersgaard den 11te November 1837.
August Carl Brunich.
 
Til Vitterlighed:
Lars Pedersen,
Lars Nilsen, begge med ført Pen.
 
Til foranførte Kontrakt tilføies at Asbjørn Hansen har Tilladelse at tilsige og benytte Husmandskonerne under Gaarden til fornøden Hjælp ved Indhøstningen af Sæterløkken, hvilket Arbeide Gaardbrugeren betaler.
Brunich.