Kvernstuen under Lysgård i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00053: Lysgård i Fåberg Bygselbrev på plassen Kvernstuen v/Lysgård dat. 17.02.1796

Ieg underbekræftende Iver Eriksen Lysgaard, Tilstaar og herved Declarerer, det ieg herved Bøgsler og fæster til Lars Asbiørnsen Holme og Hustrue, for Levetiid, det til Lysgaard henhørende Mølle-brug og Pladsen Qværnestuen, med saavel, den dertil hørende Jordvei, Mens og samme udvidet op til Møllestuegrinden og Sønden sammes Vei, alt derved saaleedes som sammes giærder, af Besideren etter udvisende pæler skal blive opført næste Sommer. Og da Møllebruget, som andtaget paa et u-beqvemt Stæd og qværne hused til dels forraadnet, saa har Lars Asbjørnsen vedtaget, at paa et beqvemmere stæd, uden for denne benævnte Platses jndhægning, opføre sig istandsætte et ny møllebrug, med hvad dertil henhører, hvortil ieg ham har Lovend det ved denne benevnte Plats værende qværnehuus, qværneRedskaber til 4 rd pr qværner, som bestaaer af Kister Tærneringer, jern Spænnoler med dens Sogle, Jern Jorder, Til Kalvene, Sporver med Læskerne (Tæskerne) samt Jernene til dæmmerne og Vand Lugerne samt og af mig frembragt 8 Tylter med Bygnings Tømmer, der saavel som det mere fornødne Bygnings Matterialer, at tage i gaardens Eiendom til Møllebrugets i standsættelse, hvoraf Lars Asbiørnsen, svarer som aarlig afgift, til hvært aars 14 Aprill 16 Dr skriver Sexten Rigsdaler til mig eller Lysgaards værende Ejere, saa og for uden betaling mahler hvad mahlning som paa gaarden Lysgaard avles, og samme saavel som Eierne forlanger, samt Paasee saavel det staaer til ham at ingen mislighed derved foregaaer. De paa Pladsen værende ubetydelige Huuse, som er en Liden Stue med en tilbygget Kaave, et lidet Fæehuus, til 2de Kiør, og nøgle Sauver, og en Tærske Laave, samt giærdet om kring Pladsens Jorvei, alt at holde ved Lige og forsvarlig Stand, at Ingen for nærmelse skeer med hans Kreature som havnes paa Pladsens Indhægning.

Med ham selv eller Hustrue paaligger det som nu følge, at holde et skikkeligt Huus og forhold, intet u-tilladelig Chro-Sahl, ingen Inderste at tage til Huuse uden Samtykke af gaardens Ejiere, at benytte de gamle Veje igjennom gaardens Ejendeeler og intet nyt derved at udøve. Naaer saaledes forholdes, bliver en følge det Lars Asbiørnsen med Hustrue beholder for Levetiid, Ermeldte Mølle-Brug, med benævnte Jord Vei, at benytte paa Lovlig Maade med brug og Mahlning, for accorderlig betaling til saa mange som attraaer.

Mens end og efter benævntes død, da samme brug forfalder til gaardens Ejere, imod at nyde Erstatning for hvad andvendt forbædring, endnu samme befindes, saa vel paa Jordvegen som Mølle bruget etter Lovlig Taxation. Men ifald, ieg, eller tilkommende Ejere finder forgodt, at Mahle for sig selv og dertil at jndrette Mølle brug, og naar saa skeer, at Lars Asbiørnsen, spares for at forrette Mahlningen for Lysgaard, da at betale Aarlig 3rd foruden forestaaende andsatte afgift. Dette som for binder fra begge sider, underskrives ei alleene af mig, men af Lars Asbiørnsen i 2de Vitterligheds Widners overvær.

Lysgaard den 17de Febr 1796.

H: Bjerche

Kiærligen beder ieg dem min Moster meed(?) at Anbefale Drængen Ole Hanssen paa bæste Maade til hans foresatte, da han selv vistnok ved Flid vil Giøre hvad som staar i hans Magt, kiære see og tal hans Sag paa det bæste til Fanijungeren, hvær hilset med deres Fammelie paa det ømmeste især til deres Søn Erik Gud med dem paa Alle deres Veie det Ønskes Oprigtigen af
I.E.Lysgaard      Lars asbiørnsen

End videre som ved underskriften her at Erindres: at Da end Gade igiennom denne Pladsens indhægning, skal være aaben saa at gaardens Kreathure kan komme til Elven efter Vand, saa for at bespares med samme gadeholl, Erbyder Ieg Lars Asbiørnsen Mig til med grøfte og Rænde at faae til Myhren forskaffe nødvendigt Vand igjennom Pladsens indhægning og det hvor og Naar behøves eller forlanges; Skulle det imod formodning Mangle, Da skal aabing i Pladsens jerde med gahde, at Khreatuhrene faar rommelig passatie til Elven efter Vand.

Stæd og Datum som oven Melt ut supra.

Til Witterlighed
Jens Nielsen Schrefsrud
I.E.Lysgaard
Lars Asbiørnsen
Lars Engebretsen ved Holme med iholden Pen

Læst extrahert og protocolleret ved Faabergs almindelige Somerting paa Smeestad Ting Steed den 17de Juni 1797 – hvorfor betalt 64 skr skriver fire og Tredsindstings Skilling.

Testr. Heyerdahl

I Følge Forordningen af 5te Janr 1813 – om skrivet den i forestaaende Kontragt ommeldte Afgift 16rd til en Ligesaastor Sum i Rigsbankpænge Sølvværdi som vedbliver at svares i Lars Asbiørnsens Kone Maren Frideriksdatters Levetid, hvilket herved deklareres, at er Undertegnede i 2d Vitterligheds vidners Overværelse – Myren dt 16 Augt 1813

Som Gaardeier: O.T.Lysgaard
Som Pladsens Bruger: Maren Fridericsd. Med iholden Pen
Som Vidner: S Fliflet, Ole Engebretsen

Aar 1813 den 1te Octb, er forestaande Omskrevnings paategning andvist i Retten, og derefter indført i Pantebogen, hvorfor betalt 8, sige otte skil. Rigsbp. d. W.

Møinichen
Foll.248