Jordstykke under Nordgården i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Unummerert: Jordstykke v/Nordgården i Gausdal dat. 1821 (datoen mangler).
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 18, tinglest 8.12.1858, sak nr. 18)

Husmandsseddel fra Jacob Torkelsen til Paul Nilsen paa en Plads under Gaarden Nordgaarden, dat 24de (måneden mangler) 1821, saalydende:
I følge Forordningen af 22de Juni 1792 steder og fæster jeg undertegnede Jacob Torkeldsen Nordgaarden til min Svigersøn Paul Nilsen et mig tilhørende udyrket Jordstykke nær ved Rognlien beliggende som jeg giver ham Frihed til at oparbeide og saa at ansees som Husmand under Gaarden og foruden det anmeldte Jordstykke nyder han og Hustru og Børn for samme Husleie som herefter meldes ovennævnte Jord saaledes som den nu indhegnet. Er tillige et Engeland Høibjerge kaldet og et Engeland Teivaldheds(?)-Enget kaldet og saa skal han have Frihed at slaa et Las Fintot paa min Eiendel paa Nordgaardens Sætermark paa følgende Konstitioner:

1. At slaa 10 Dage for Slaataannen hvert Aar.

2. At skjære 4 – fire – Maal hver Høst.

3. Forøvrigt arbeide som han kan efter gangbar Pris hvad Tid det end kan være paa Aret. Saaledes paa begge Sider at være indgaaet og forligt samt være sin lige lydende Gjenpart beholde.
Bekræftes herved under vaare Hænder i tvende Vidners Overværelse med os at bekræfte.

Nordgaarden den 24. (måneden mangler) 1821
Jacob Torkeldsen Nordgaarden med iholden Pen.

Til Vitterlighed:
Peder Kvisberg
Amund Nordgaardsveen, begge med iholden Pen.