Midtlien nordre under Kalstad søndre i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 828: Nordre Midtlien v/Søndre Kalstad i Gausdal dat. 14.4.1867
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 19, tinglest 21.11.1867)

No 7. Thinglæst Brugscontract

Paa Gaard Kalstad, fra Iver Kalstad til Erland Andresen paa Pladsen Nordre Mitlien m.m. dateret 14de April d.Aa. saal.:

Undertegnde Eier af Gaarden Søndre Kalstad i Gausdal erklærer herved at have fæstet ligsom jeg herved fæster til Erland Andersen mitlien den under min Gaard tilhørende Plads nordre Mitlien, samt 2de anviste Jordstøkker som skal tillægges Pladsen paa følgende Vilkaar:

1) Pladsen med de anviste Jordstøkker, skal bruges og benyttes af Huusmanden Erland Andersen paa hans Livstid, hvorfor han i aarlig Afgift af Pladsen svarer til Gaardens Eier 6, er sex Speciedaler, som erlægges i Arbeidssvarelse paa følgende Maade: Fra 14de April og til Vaaraanden 1 – er en Uge i Vaaraanden, 2 – er to Uger i Haavolden, 2 – er 2 Uger, videre Slaat 18 Mælinger, Skuur 6, er sex Maal, og om Høsten 4 – er fire Uger, samt betaler hvert Aars opgjør 1- er een Ort. Nævnte Arbeide skal ske saalænge han dertil er duelig eller af en anden dygtig og paalidelig Arbeider, han dertil maatte have Tillit i sit Sted.

2) Huusmanden er forpligtet til at holde Pladsens Jord, Huse og Gjerder i god og forsvarlig Stand, og ikke bortføre af Pladsens Hø, Halm eller Gjødsel,

3) Til Husers og Gjerders Peparation og Vedligeholdelse, tillades Huusmanden at tage i Gaardens øvre Skovli, saavelsom den fornødne Brændeved tages i samme Skov af Vindfall, Tømmertop og tørre Træer som henligger paa Marken. Ingensomhelst Nedhuggen af friske Træer tillades til nogetslags Brug saalenge andet findes i bemeldte Skovsom kan benÿttes til Husers og Gjerders Istandsættelse og Vedligeholdelse!

4) Huusmanden har Ret til Havnegang i øvre Lien for de Kreaturer han føder paa Pladsen.

5) Naar Pladsen formedelst Opsigelse, Huusmandens Død eller ved Misligholdelse af denne Kontract falder tilbage til Gaarden, har Huusmanden i hvilketsomhelst Tilfælde fravigelse skeer, ikke Ret til at fordre nogen Erstatning for de paa Pladsen anvente Forbedringer.

Gaarden Kalstad den 14de April 1867
Iver Kalstad

Ovenstaaende Kontract vedtages af mig som Huusmand.
D: u: Erland Andersen Mitlien m. f. P.

Til Vitterlighed om Underskrifterne, efterat begge Parter have gjort sig bekjendt med Kontractens Indhold.
Snidker A. Pedersen
Olaus Oliver Kleven m.p.P.