Maurud under Gjørlien i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 826: Maurud v/Gjørlien i Fåberg dat. 14.4.1862
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 19, tinglest 20.5.1867)

No. 8 Thinglæst Husmandscontract

Fra Arne Gjørlien til Ole Gulbrandsen og Kone samt deres Børn paa en Deel af Pladsen Mourud under Gjørlien dateret 14de April 1862 saal:

Husmandscontract.
Jeg undertegnede Arne Asbjørnsen Gjørlien overdrager herved til Ole Gulbrandsen og hans Kone Johanne Pettersdatter en Del af Pladsen Mourud under min eiende Gaard paa følgende Vilkaar:

1. Falder tilbage til Gaarde en Del af Agerløkken saa at den Søndre Del tilhører Pladsen. Skillet imellem Gaardens og Pladsens Eiendom er paa nedre Side fra den nordre Ende af en stor Røs nedenfor Ageren og gaar i ret Linie op paa den søndre Side af en Holme i Ageren ligeop til det øvre Gjerde som støter imod Udmarken, altsaa den søndre Del tilhører Pladsen. Ligeledes en Ring søndenfor Husene, og en anden under Rotterud, Mourudsletten kaldet, som ligeledes tilhører Pladsen. Bemeldte Jordstykker er bemeldte Husmands fremtidige Brug.

2. Til Afgift for denne Plads svarer Husmanden 6 er sex Speciedaler aarlig som oparbeides i Gaarden efter fastlagt Dagløn som er følgende om Sommeren, 8 er otte Skilling, og om Vinteren er 6 er sex Skilling, ligeledes for vær Arbeidsdag i Gaarden. 12 er tolv Skilling for vær Mæling at slaa og 16 er sexten Skilling for vært Maal at skjære, og skal Husmanden være pligtig til at udføre allslags Arbeide som Husbonden finder ham tjenlig til nor og vor det sker uden Hensyn til om 6 Speciedaler ere betalte eller ikke. Med Hensyn til Husmandens Kone skal hun være pligtig til at arbeide i Gaarden førend til nogen Anden mod en sedvanlig Godtgjørelse.

3. Skal Husmanden holde Huser og Gjærder i forsvarlig Stand til Reparation og Vedligeholdelse af Huser og Gjærder Som til fornødent Brænde tager han i min Skov efter Udvistning af Husbonden.
Inderst indtages ikke eller Fremmede huses i længre Tid uden Husbondens Tilladelse.

4. Opfyldes denne Contract skal de bruge og bebo Pladsen sin Levetid samt at en af Børnene skal have Ret til Pladsen efter den paa samme Betingelser som ovenanført, men opfyldes ikke ovennævnte Vilkaar maa de fravige Pladsen næste Faredag foregaaende Lovlige Opsigelse.

Gjørlien den 14de April 1862, Asbjørn Gjørlien
Arne Gjørlien med ført Pen.
Ole Gulbrandsen med ført Pen

Til Vitterlighed:
Simen Larsen Bakken
Ole Johansen Hagestuen