Rødbakken under Løsnes i Ringebu

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 285: Rødbakken v/Løsnes i Ringebu dat. 1.3.1847
(Midt-Gudbrandsdal Pantebok nr. 1, tinglest ???)

No 26 Huusmandscontract

Underskrevne Iver Christensen Løsnæs tilstaaer herved at have til Brugelighed overdraget en under min eiende Gaard Huusmandsplads Rødbakken kaldet til Engebret Hansen og Kone Sofie Syversdatter paa de herefter anførte Conditioner:

1, Skal dem svare mig aarlig af Pladsen i Huusleie 7 Syv Speciedaler, som bør betales i Arbeide paa Gaarden. Og derpaa være forbunden til at være i mit Arbeide naar og paa hvad Tid det maa forlanges, og han dertil bliver tilsagt, og det for den fastsatte Dagløn, nemlig fra den 29 ni og tyvende September til den 14 fjortende April 4 Fire Skilling dagen. Men fra 14 fjortende April til 29 ni og tyvende September 6 sex Skilling Dagen, untagen Slaataanden 8 otte Skilling daglig, og for en Mæling at slaa 12 tolv Skilling. Men Konen skal have for hver dag hun er i mit Arbeid nemlig ifra 14de fjortende April til 29 ni og tyvende September 4 Fire Skilling daglig, men fra 29 Niogtyvende September til 14 fjortende April 2 to Skilling. Dog skal dem have fritagen for at være i mit Arbeide 8 otte Dage i Slaatonden for at slaa sin Løkke, dog skal han tilkjende give mig det 8 otte dage forud.

2, Forpligtes han til intet Foder eller Gjødsel af Pladsen at bortføre,men alt sammen at forbruge paa Pladsen ei heller tillades ham. At tage nogen Inderst eller Hyse nogen Fremmed og Ubekjendt paa Pladsen uden min Tilladelse.

3.- Forbydes han intet i min Eiendoms Skoug eller Mark at Skade eller Hugge noget Raadt Træ i nogen Henseende uden min Tilladelse, dog skal han have Frihed til at hugge Staur til Gjerdernes i Standholdelse, dog skal han have Frihed til at tage Rask eller Ruske Ved kaldet Tørre og Vindfaldte trær til Brænde, og maa hertil intet Raadt benyttes, dog skal han hermed være forbunden til at se efter i bemeldte Skoug om nogen paa nogen underfundig maade tager noget, og melde mig samme.

4.- Forpligtes han til at holde Pladsens Huser, dens Jordvei og Gjerder i Godstand baade hjemme og i Sæteren, at under Aabods Ansvar som for Leilændinge efter Loven, samt at forbedre Pladsen efter min Underviisning.

5.- Opføre de sig sømmelig og tjenestevillige i mod mig og min Familie.

6- Naar Huusmand og Kone opfylder disse foranførte Forpligtelser i hvert Enkelt skal de bruge og beboe Pladsen saa leinge de lever.

7. I Tilfælde af at de ikke opfylde disse Forpligtelser i hvert enkelt Punct, skal de med Familie være forbunden til ved Udsigelse Føre Jul at Fraflytte og Rydiggjøre Pladsen Rødbakken for mig til næst paafølgende Lovens Faredag. Og om det ikke skeer da, uden Forligsprøve, Lovmaal eller Dom at, taale Udkastelse.

Løsnæs 1ste Marti 1847.
I. Løsnæs

Denne Contract vedtage vi i Et og Alt. Og forpligte os saaledes til dens Opfyldelse i ethvert enkelt Pungt.

Tid og Sted som ovenmeldte
Engebret Hansen og Sofie Syversdatter begge med iholden Pen.

Til Vitterlighed
Ole Løsnæs
Erich Løsnæs.

Vi begge har hver sit ligelydende Document.