Kalmyren under Nordre Langseth i Fåberg 1869

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221, Husmannskontrakter, nr. 835Sør-Gudbrandsdal pantebok 19 Tinglest 1.9.1869 Kalmyren under Nordre Langset i Fåberg 1869

No. 7, Thinglæst Huusmandskontrakt

paa Pladsen Kalmyren under Gaarden Nordre Langset, fra O. Thomesen til Lars Christensen og Kone dat. 27. Februar d.a.- Saal.: Husmandskontrakt for Lars Kristensen paa Pladsen Kalmyren under Gaarden Nordre Langset i Faaberg.

1. Af den til min Gaard Bordre Langset i Faaberg hørende saakaldte Hjemsæter, Kalmyren, bortfæstes herved til Lars Kristensen og nu havende Hustru paa deres Levetid den af dem bebygde søndre Del omtrent 30, treti Maal, med aarlig afgift af 10-ti Speciedaler, der afgjøres ved Arbeide eller contant Betaling inden hvert Aars 14de April for det forløbne Aar og første gang 14de April 1871. Indtil 14de April 1870 besidder de Pladsen Afgiftsfrit.

2. Husmanden har Ret til i Gaardens Udmark at tage Brænde af Tørt og Vindfældt, hvorimod han ingen Ret har til af Gaardens Skov at erholde Gjærdefang eller Bygningstømmer eller andet til Bygningers Opførelse eller Udbedring fornødent Træmateriale.Gjærdene om Pladsen har han selv at opføre mod Gaardens Marker helt op mod fremmede Marker efter lovlig Andel, og efterhaanden som han rækker det, af Sten.

3. Pladsen skal drives forsvarlig, og nævnlig skal alt, hvad der avles af Foder, opbruuges paa Pladsen og Gjødselen deraf anvendes paa denne. Han har fri Have og Løvning i Udmarken.

4. Husmanden er pligtig til efter Tilsigelse at arbeide for Husbonden i 5,fem, Dage af Ugen mod om Sommeren, fra 14de April til 14de Oktober at erholde efter Husbondens Forgodtbefindende enten 36, sex og tretti Skilling om Dagen paa egen Kost eller 20 tyve Skilling om Dagen paa Husbondens Kost, og den øvrige Del af Aaret mod 28, otte og tyve, Skilling om Dagen paa egen Kost og 12-tolv Skilling om Dagen paa Husbondens Kost. Han er mod den udnævnte Dagløn forpligtet til at udføre ethvert slags Arbeide, hvortil Husbonden anbringer ham efter bedste Evne. Er han ved uundgaaeligt Forfald hindret i at fremmøde Personlig, han han at skaffe en Duelig og Paalidelig Arbeider i sit Sted, dog skal der at denne ikke kunne forlanges Lydighed i andet end almindeligt Husmandsarbeide. Drives Pladsen efter Husmandens Død af hans Enke er hun paa lige Vilkaar forpligtet til efter Tilsigelse at fremskaffe en duelig og paalidelig Arbeider.

5. Misligholdelse af nærværende Kontract og deraf flydende Forbrydelse af Fæstet saavel som Forholdet til Husbondsfolkene i det hele taget bedømmes efter den til enhhver Tid gjeldende Lovgivning.

Kongshavn den 27de Februar 1869
O. Thomesen

Nærværende Kontract vedtages i alle Puncter af undertegnede Lars Kristensen paa egne og Hustrues Vegne.
Lars Christensen ved N. Langseth m.p.P

Til Vitterlighed:
F.V. Bøhmer.
Nikolai Hannsen