Tungen under Harildstad i Nord-Fron

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 294:Tungen v/Harildstad i Nord-Fron dat. 24.1.1850.
(Midt-Gudbrandsdal Pantebok nr. 1, tinglest 17.12.1852, sak nr. 36)

Huusmandscontract:

Undertegnede John Harildstad erkjender herved at have overladt Simen Bergsvendsen Skjeftskaugen og Kone fra førstkommende 14 April en mig tilhørende Plads Tungen med Indhegning, sydtil Levordsløft(?) hvor der staaer et Lovhuus paa hver Side, samt Slaattene Flækkene, Grosbergkrogen under Bergene og Skedalssæteren, til Beboelse og Brug for deres Levetid, paa følgende Conditioner:

1. Svarer de aarlig til mig eller efterkommende Eiere af Gaarden nedre Harildstad i Afgift, foruden den paa denne Plads hvilende aarlige Udgift efter Matriculskylden, 6, er sex Speciedaler i Penge, der erlægges inden hvert Aars 14de April, og hvert Aar at skjære 6, er sex Maal Ager og slaae i 6 er sex Dage den Tid de dertil bliver tilsagte.- Dette Arbeide forbindes de til at forrette vel, og forsvarligt, og ifald Brugeren af Harildstad heller ønsker Slaatten forrettet efter Maal, da skal der istedenfor de 6 Dage, slaaes 4 1/2 er fire og en halv Melling Eng, samt tilpligtes de efter Tilsigelse, at forrette 2de Dages Arbeide aarlig paa Gaarden Harildstads Veistykke.

2. Forbindes de til at holde Pladsens saavelsom Sæterens Jordvei, Huser og Gjærder i forsvarlig og god Stand, intet af Gjødselen eller Foderet bortføre, men samme at forbruge til Pladsens Forbedring. Den halve Deel af Strækningen mellem ovenmeldte Sæterløkke og Taaruds Sæterløkke skal inden 3 Aar Gjærdes fra Nyt af, og da jeg forbeholder mig selv og efterkommende Eiere af Harildstad, det Halve af det paa Skedalens Sæterløkke avlede Foder forpligtes de til uden nogen Bekostning fra min Side , at indhøste vel og i rette Tid Foderet, og lægge det i 2de lige Dele i Laden, hvor jeg da har Frihed til at tage og vælge den Deel jeg vil.- Da jeg ogsaa selv forbeholder mig hvad som er søndenfor den i Tungens Løkke Skeideløft, saa forbindes de til at holde Gjærde oventil, syd til en styg Dal, hvor der saaatsige er naturligt Gjerde, i mod at de paa min forbeholdte Deel Høst og Vaar er berettiget til at havne sine Creature, i Lighed med, hvad de selv bruger.

3. Imod min Villie maa de ingen Inderst huse eller indtage, ei heller noget i min Eiendomsskaug eller Mark avvirke uden efter min Tilladelse og Udvisning, og skulde de fornemme at nogen Uvedkommende forøver noget slags Brug paa min Skovteig, ere de forpligtede til at underrette mig derom.-

4. Da der under 21de September 1823, er oprettet en Contract imellem Opsidderne af Harildstad Gaardene, Aasmundstad og Ungstad, der paabyder Mulcts Erlæggelse for den der selv eller med sine Underhavende udøver noget Slags Brug paa en Andens Skovteig, saa forbindes de til, ifald de heri skulde forsee sig, selv at erlægge Mulcten, og desuden derved at have sit Fæste paa Pladsen forbrudt.

5. Naar de enten i Pladsens Indhegning eller i Slaatterne efter min Udvisning nyder nok Skoven, enten til Slaatland eller Rageløvsvegste, og det derved bliver avvirket mer Skovfang, det være Emningstømmer, Bygningstømmer, eller Brændeveed end som nødvendigt til Pladsens Brug, skal det staae mig eller tilkommende Ejer af Harildstad frit at benytte samme efter Forgodtbefindende, ligesom det ogsaa staaer dem frit for til enhver Tid at tage hvad han finder forgodt, paa disse Pladser af Bygningstømmer og Emningsved.

6. Det nødvendige til Pladsens Brug af Bygningstømmer, Gjærdesveed og Braadefang, samt noget Saubar(?) og indtil 20 Læs Mose aarlig gives de Løfte om efter min Udvisning, at erholde paa min Skovteig paa Bagsiden, samt til Sæterens Brug i Gaarden Harildstads Sameie i Øldalen.

7. Naar ovennævnte Simen Bergsvendsen og Kone opfylder disse Forpligtelser, nyder de Pladsen Tungen og fornævnte Tilliggelser deres Levetid, men i modsat Tilfælde de skulde forbryde sig mod en eller flere af forestaaende Poster ere de forpligtede til at fravige og ryddiggjøre den for mig efter Lovlig Udsigelse og under Udkastelses Tvang, uden Forligsprøve og Dom, til Lovens næste Faredag.- At vi saaledes som foreskrevet staaer ere forenede og at denne Forening er forfattet in dubbloe, saa hver af os beholder Een, bekræftes ved vore Underskrifter i hostegnede Vidners Nærværelse og Underskrift.

Harildstad den 24de Januar 1850.
John Harildstad
Simen Bergsvendsen

Til Vitterlighed
Amund Eriksen
Iver Melbye.