Bøstykket under Bø nedre i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 810: Bøstykket v/Nedre Bø i Gausdal dat. 10.9.1863
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 19, tinglest 7.9.1864)

No 6 Thinglæst Husmandskontract

Mellem Mathias Bø og John Amundsen, hvorved den sidste overdrages Brug og Beboelse af Pladsen Bøstykket under Bø, datered 10de Septber 1863, Saalydende:
Huusmandscontrakt
For John Amundsen paa Pladsen Bøstykket under Gaarden nedre Bø.
I følge Bestemmelsen i § 1 Lov af 24de September 1851 har undertegnede Eier af Gaarden Bø i Gausdals Præstegjeldoprettet Contrakt med John Amundsen angaaende Brug og Beboelse af Pladsen Bøstykket paa følgende Vilkaar:

1. Den bortsatte Pladsen udgjør den øvre Deel af nordre Bøstykket og paa den nedre Deel grændser den mod Nord til Gjærdet ved Christen Bøliens Løkke, hvor der findes nedsat en Pæl og paa denne Pæl i lige Linie efter Opstikning paa det øvre Loft af Fjøsbygning, som er staaende i det søndre Bøstykket. Paa den øvre Side er det indhegnet med Gjærder hvilket skal vedligeholdes i god Stand af Huusmanden.

2. Den aarlige Afgift af denne Plads skal være oparbeidet og betalt inden hvert Aar 14de April med 8 Spd, er otte Speciedaler.

3. Pladsen skal dyrkes vel op, ikke forringes paa Huuse eller Jordvei. Afgrøden maa ikke sælges eller bortføres derfra, og den samlede Gjødsel altid forblive ved Pladsen.

4. Huusfolkene maa ikke give eller tllade nogen ophold i Huset uden Eierens Villie.

5. Til Brænde har han Ret til at tage ovenfor Bøsæteren i Gaardens tilhørende Skogstykke Tørgran, Stubber, Qvist og Vindfall, samt T som Gaardbrugeren ikke selv agter at benytte. For de Træer man ikke nedhugger eller benytter til Brænde. Til Bygningstømmer og Gjærdeved (Kurud) tages i benevnte Skogstykke alt efter Udvisning. Til nedkjøring af det fornødne Bygningstømmer forskaffer Gaardbrugeren de fornødne Hæste paa beleilig Tid.

6. Havnegang tilstaaes Huusmanden Høst og Vaar for de paa Pladsen Vinterfødte Creaturer i den saakaldte Bølien, men om sommeren kun for 1 Ko, 1 Kalvog 1 Griis.

7. Huumanden er pligtig til at forrette Arbeide paa Gaarden og dens Eiendele de fireførste Søndage i hver Uge efter Tilsiglse mod en Betaling af 8 – otte Skilling pr. Dag fra 14de April til Slaataannen og i denne 12 sk.- tolv skilling pr. Mæling eller for hver Dag at slaa, i Skuuraannen 16 sk- seksten Skilling pr. Maal at skjære og fra Skuraannen til 14de October 8 – otte Skilling pr. Dag. Fra 14de October til 14de April 4 sk – fire Skilling pr. Dag, alt paa min Kost. Saafremt Huusmanden i Slaat- og Skuraanden ikke benyttes til at slaa, høye eller skjære, da nyder han i Betaling 12 Spd. dag.

8. Huusmanden har Tilladelse til at slaa i Gaardens Sæther i Lien nordenfor en Græsjote (?) Kaldet Storjoten, dog kun i den øvre Deel af benævnte Li ned til Nogle derværende Saa Slaat, som jeg selv forbeholder mig.

9. Huusfolkene maa ikke holde nogen offentlig dans uden Værtens tilladelse.

10. Huusmanden har Ret til om Sommeren at tage i den nedre Marken liggende Qvist og Stubber.

11. Huusmanden er forpligtet til at skaffe et arbeidsdyktig Fruentimmer til at bage paa Gaarden mod en Betaling af 8 sk., otte Skilling pr. Dag paa min kost, dog paahviler ikke denne Forpligtelse ham, naar Konen er syg.

12. Saafremt jeg ønsker at anbringe Gjærde mellem min og pladsens Eiendom i Bøstykket, da er Huusmanden forpligtet til at opsætte det Halve og i Fremtiden at vedligeholde det. Jeg forbeholder mig fri Adkomst til Vei gjennem Huusmandens Løkke. Saavel til nedre som til Søndre Bøstykke naar behøves.

13. Naar Huusmanden opfylder ovenstaaende Bestemmelse promte i alle Deele, da beholder han og nuværende Kone Pladsen saalænge de ser sig istand til at svare ? sine Forpligtelser efter denne Kontrakts Indhold. Opfylder han ikke disse Forpligtelser da er han – efterat være udsagt inden 29de Septmber – forbundet til at fraflytte og ryddiggjøre Pladsen inden 14de April næstefter uden nogensomhelst Godtgjørelse.

14. Saavel Huse som Gjorder holdes til enhver Tid i forsvarlig Stand.

15. Fæstet paa Pladsen forbrydes i alle de i § 10 i Lov af 24de September 1863.

Som Bruger: Mathias Bø. Som Husmand: John Amundsen me ihol. Pen.
Til Vitterlighed om Underskriften samt om at Kontraktens Indhold er Panterne bekjendt: Ane Hansdatter Bøe, Torger Clausen Bøe, begge med iholden Pen.