Råkum under Kalstad i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 762: Råkum v/Kalstad i Gausdal dat. 14.4.1859
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 18, tinglest 20.6.1859)

No. 13. Thinglæst Huusmandsseddel

Fra Niels Kalstad til Christian Johnsen paa Pladsen Raakum, datert 14de April d.A. saal.:
Huusmandskontrakt.
Vi undertegnede Gaardbrugere Niels Simensen Kalstad og Christian Johnsen har under Dags Dato indgaaet med hinanden følgende Kontrakt:

1. Overlader jeg, Niels Kalstad, til min Huusmand Christian Johnsen og nuværende Kone en mig tilhørende Huusmandsplads, Raakum kaldet, til Brug og Beboelse paa efterfølgende Vilkaar, hvoriblandt han er forbunden til at bestyre mit eiende Mølle og Saugbrug, beliggende nedenfor min Gaard.

2. Huusleien for benævnte Plads er 4, fire, Speciedaler aarlig, hvilken til dels oparbeides og Resten betales til hvert Aars 14de April.

3. Christian Johnsen ere forpligtet til aarlig at slaa 12, er tolv Mælinger à 12 s. og kjære 6, er sex Maal à 16 s. samt 12, er tolv Dager i Hovolden eller senere udover, hvis han i den Tid er beskjæftiget ved Mølle- eller Saugbruget, mod 8, ere otte, skilling pr. Dag.
Det her nevnte Arbeid præsteres naar forlanges.

4. Brændeved og til fornødne Gjærders Vedligeholdelse tager han i den saakaldte Bratli.
Ifald Bratlien vorder udskiftet, har han at tage i den Lod som tilfalder Gaarden nordre Kalstad.
Husene paa Pladsen vedligeholdes i samme gode Stand som de nu befindes. Ifald Reparation paa dem tiltrænges, da har han at tage i min øvre Li efter Tilladelse og Udvisning. Han nyder Havnegang for sine paa Pladsen fødende Kreature i Bratlien og Sveom om Foraaret indtil 24de Juni og om Høsten efter at Kreaturene er Hjemkomen fra Sæteren; hvorimod han hele Sommeren har Frihed til at havne disse Kreaturene i den øvre Li. Det tillades ham ogsaa at havne en Kalv og en Gris hele Sommeren i Bratlien. Huusmanden og Kona anmodes om at have nøiagtigt Opsyn med Grinden i Veien ovenfor sig.

5. Finder Christian Johnsen forgodt at oprydde et af de to Sletter i Bratlien ved Taraldsveen eller Rødningen, som forhen har tilført Kalstadstuen, da tillades det ham.

6. Jeg Christian Johnsen forbinder mig til at være Brugsmester paa nordre Kalstads Saug og der opskjære det af Fremmede didbragte Tømmer mod alminnelig Saugløn, hvorimod jeg forbinder mig til at skjære for Brugeren af nordre Kalstad og hans Huusmænd for 8, otte skilling daglig, det Tømmer som af dem didbringes.
Ligeledes forpligter jeg mig til at være Møller og forestaa nordre Kalstads Møllebrug paa egen Kost samt udføre de mindre Reparationer som fornødigst paa Saug- og Møllebrug og som jeg er istand til at udføre.
Den alminnelige Iishugning paahviler ogsaa mig at udføre, men i overordentlige Frosttilfælde er Niels Kalstad forbunden til at skaffe mig fornøden Arbeidshjælp, som bistaar mig ved Arbeidets Udførelse. Ifald han ikke har saadan paa rede Haand, paatager jeg mig at faa leiet Folk som enten at faa malet eller Andre, paa hans Bekostning, dog maa jeg i saadanne muligens intredende Tilfælde, først indhente hans specielle Tilladelse og Paalæg.

7. Naar noget skal gjøres nyt eller nogen større Reparation foretages ved Mølle, eller Saugbruget som ikke henhører under forgaaende Post, da er Christian Johnsen forpligtet til at være med at arbeide til alt er istandsatt, ligesom at have det fornødne Opsyn med Arbeidets duelige og hurtigst mulige Udførelse mod Betaling efter alminnelig Huusmandstaxt og Kosthold.

8. Christian Johnsen forbinder sig til at holde Veien ned til mit Kværnebrug fra Grinden til Kloppen i forsvarlig Stand saavel Vinter som Sommer, ligesom det paahviler ham at forsyne sig med den fornødne Sand til at sandmale Kvernene med, naar tiltrænges.
Da jeg nu overleverer ham et Sætt nye Kamme saa er han stedse forpligtet til at have et nyt Sæt i Beredskab til muligens indtrædende Reparation . De hertil udfordrende Materialer leveres af mig.

9. Naar Christian Johnsen opfylder og er villig til at opfylde ovenstaaende Pligter, saa paaligger det Møllebrugets Eier at forskaffe forsvarlige Kvernestene og holde Møllebruget istand samt levere de fornødne Materialer; ligesom det fornødne Slam Vand forbeholdes Eieren.

10.Naar ovenmeldte Pligter paa begge Sider opfyldes deles Fortjenesten, som Møllebruget indbringer, saaledes at Møllebrugets Eier nyder de to Trediedeler og Mølleren Christian Johnsen en Trediedel. Begge formaler deres Kornvarer frit, hvilket ogsaa Føderraadsfolkene paa nordre Kalstad gjør.

11. Er det Huusfolkene tilladt i Mangel af Arbeidsdygtighed da at udføre de indgaaede Forpligtelser ved leiede Folk, dog ingenlunde saadanne som Verten lider Skade ved i sine Indtægter af Pladsen, Saug- og Møllebruget. Naar saaledes de her indgaaede Forpligtelser forsvarlig og redelig opfyldes af Christian Johnsen og nuværende Kone, beholder de Pladsen, Saug- og Møllebruget til den lengstlevendes Død, men efter begges dødelige Afgang falder Pladsen med paastaaende Huse saavel som Saug- og Møllebruget til nordre Kalstads Bruger igien foruden Erstatning, saaledes at ingen Indpaagift eller Arvinger har nogen Ret hertil i nogen Maade.
Det er selvfølgelig at verken Pladsen Raakum eller Saug- og Møllebruget kan tilbageleveres særskilt til dens Eier igjen, men at det Hele følges ad, undtagen Møllebrugets Eier ikke holder samme istand, saa det kan bruges, da har Husfolkene alligevel Ret til at beholde Pladsen mod at svare det omskrevne Arbeide og Huusleie og forøvrigt efterleve Kontragten.

12. Saafremt jeg Niels Kalstad ikke selv agter at høste de Slaatter, som er beliggende i nærheden af min Sæter Drogskjærnhougen da tillades det Christian Johnsen at slaa og høste dem aarlig.
Disse Vilkaar vedtager jeg Christian Johnsen i alle Dele til Opfyldelse og Efterlevelse hvorhos jeg udlover at holde mig Huusmandsloven af 24de Septbr 1851 efterrettelig.

13. I Slaataannen skaffer Christian Johnsen et arbeidsført Fruentimmer i 6 Dager – er sex Dager – til at høie og brede naar forlanges.

Af dette Document beholder enhver af os et Exemplar, da 2de enslydende ere udstedte.
Gaarden nordre Kalstad den 14de April 1859.
N. Kalstad.
Christian Johnsen
 
Til Vitterlighed om Underskriftene samt om at Kontraktens Indhold ere Parterne bekjent:
Berte Hansdatter
Ane Gjørgensdatter, begge med ført Pen.