Et jordstykke under Øvre Dahl i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 797: Et jordstykke v/Øvre Dahl i Fåberg dat. 14.04.1861

No. 9 Thinglæst Huusmandskontrakt

Mellem Ole Dahl og Hans Johnsen angaaende Brugen af et Stykke Jord under Gaarden øvre Dahl, dat. 14 April 1861,- saal:
Vi undertegnede, nemlig Ole Dahl som Eier og jeg Hans Johnsen som Leier har i Dag med hverandre indgaaet følgende Contract:

1. Jeg Ole Dahl overlader til Hans Johnsen et Støkke Jord det nemlig, som Hans Syversen har haft fra 14de April 1821, som modstøder Rustadeies Eiendom og hvis Grændser er beskrevne i Fæsteseddelen til Hans Siversen. Dette Støkke Jord skal nu gives en Udvidelse i sydvest saaledes: Dens nedre Punct skal være en blænket Gran ved Tomten af Saugen, der hvor den stod i 1830; derfra i ret Linie opover til en anden blænket Gran circa 30 Alen høiere, og videre opover til en blænket Gran ovenfor den store Bakke ved en stor Steen og neden forbi en blænket Gran hvorfra Linien svinger til Aaen ved et lidet Bjærg.

2. Dette Stykke Jord skal Leieren beholde uopsigelig fra mig Ole Dahls og Eftermænds Side, imod at han opfylder de Pligter som her nedentil findes bestemt, nemlig:

3. a. Betales mig contant ved denne Contracts Underskrift 50-femti Specidaler;
b. Inden et Aar fra Dato betales mig andre 50 femti Specidaler, eller aarlig Rente deraf 5 Procent pro Anno af Alt, eller saameget deraf som maatte staae ubetalt, og
c. Skjæres paa Øvredahl efter Tilsigelse 1, eet Maal Ager hver Høst.

4. Opsætter Leieren Hægn af Skigaard efter ovenbeskrevne Linie inden Juni Maaneds Udgang førstkommende og senere holder dette i forsvarlig Stand i Fremtiden. Videre er Parterne enige om, at dersom Afgiften udebliver 3 tre Maaneder over Forfaldstid, da falder Bruget igjen til Gaarden uden Godtgjørelse til Leieren for anvendte Forbedringer, hvorimod Leieren har Ret til at opsige Bruget naar han maatte finde forgodt, ligeledes uden Erstatning for anvendte Bekostninger, og har i sidste Tilfælde Ret til at fordre tilbage de under Litr. a betalte 50 Spd. Og saameget som maate være betalt af de under Litr. b nævnte 50 Spd. 1 eet Aar efter Opsigelsen. Fremdeles bemærkes at Hans Siversen har erklæret sig tilfreds med, at hans Fæsteseddel af 14de April 1821 om en Del af foranbeskrevne Jordstykke ansees hævet, og at følgelig dette leveres til dennes Svigersøn Hans Johnsen. Fæsteseddelen blev derfor leveret Ole Dahl.
Dette Document skal thinglæses og beroe hos Eieren, som haver at levere en ordlydende bekræftet Afskrift til Leieren.
Dahl den 14de April 1861.
Ole Dahl.
Hans Johnsen Rudstadeie m.f.P.

Som Vidner:
Mathias Syversen.
Simen Christensen.

Modstaaende Contragt er mig i Dag rigtigt forkyndt som opsagt hvilke herved erkjændes.
Dahl, 14de April 1862.
Ole Dahl.