Kråbølslien søndre under Kråbøl

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 756: Søndre Kråbølslien v/Kråbøl i Gausdal dat. 12.1.1824
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 18, tinglest 8.12.1858)

Nr. 17 Thinglæst Husmandskontrakt


Husmandsseddel fra Torger Kraabøl til Simen Christensen paa Pladsen Søndre Kraabølslien, dat. 12de Januar 1824, saaly.: Afskrift. Simen Christensen med Kone Anne Andersdatter, som som bebor Husmandspladsen Søndre Kraabølslien der tilhører mig, Jord, Huse og Gjærder den samme kan de nyde og som den nu indhegnet er naar de deraf aarlig svarer mig eller hvem som bliver Eier deraf 6 Spd. skriver sex Speciedaler, bruger Jorden i forsvarlig Stand tillige forretter sitt Arbeide imod alminnelig Dagløn og Kost
1. om Vaaren 2 uger
2. I Aannen saameget som han kan naar han i mellemstunder kan høste sit Eget.
3. Om Høsten 1 Uge. Opfører sig ellers tro hørig og lydig. Til Husenes Vedligeholdelse nyder Han i min Skov det nødvendige men hugges efter Udvisning.
4. Naar de ei skulde opfylde Ovenstaaende, da er de pligtige til at fravige Pladsen efter Udsigelse, men naar de opfylder Ovenmeldte i alle Dele, nyder de Pladsen paa Levetid.
Saa udstederjeg ikke alene under min Bekræftning denne Brugseddel, men og af bemeldte min Husmand modtaget en Ligelydende Gjenpart.
Kraabøl den 12te Januar 1824.
Torger Kraabøl
 
Til Vitterlighed:
Syver Hansen
Amund Pedersen
 
Da Gjenpart ikke før er afskrevet af denne Brugseddel saa meddeles herved til Gaardbrugerens Efterretning, denne med min Underskrift forsegnede Gjenpart. –
Kraabøl den 23de Marts 1837
Simen Snidker med paaholden Pen.
 
Til Vitterlighed
Jacob Svendsen Kraabølslien.
Martin Madsen, begge med paaholden Pen