Et stykke jord under Kalstad i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 683: Et stykke jord v/Kalstad i Gausdal dat. 24.10.1847
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 7.12.1853)

No 20 Thinglæst Brugsseddel

Brugsseddel fra Iver Amundsen til Johannes Olsen lille Kalstadrud og Kone paa et Stykke Jord under Gaarden Kalstad, dat. 24 Octbr. 1847.
Brugsseddel.
Jeg undertegnede Iver Amundsen Ejer og Bruger af Gaarden Kalstad, overlader hermed et til min Gaard hørende Støkke Jord, til Johannes Olsen lille Kalstadrud og nuhavende Kone Anne Olsdatter paa følgende Conditioner og betingede Vilkaar.

1. Bemelte Støkke Jord som af mig er udvist skal af Johanes Olsen til nyte naar Indhængnes, og af ham tages i Besidelse. Dette Støkke Jord tillades ham at Ryde Dyrke og bebygge til Plads for sig og bemelte Kone, til Huuses Opførelse paa Pladsen saavelsom Gjærdefang tillades ham at Tage i min Skov, samt til Brændes behov til Pladssens brug tillades ham af nedfald og Qvist, men som det bør skee efter min udvisning.

2. Skal Johanes Olsen og Kone Aarlig være forpligtet til at Forette Forsvarligt Arbeide paa min Gaard og til mit Brug saaledes som følger. Fra 14de April og til Vaarøynden Begynder 1 Uge i Vaarøynden 1 Uge i Haavolden 3 Uger, og Slaae 18 Mælinger, og skjære 8 Maal, Høstarbeide 2 Uger, Vinterarbeide 5 Uger. Konen skal arbeide 3 Dage i Slaataanden her paa Gaarden og 1 Uge i den saakaldte Mitlin, og 3 Dage at bryde Løv, Arbeidet skal skee naar det af mig forlanges. Naar bemelte Folk udfører forsvarligt Ovenanførte Arbeide skal de til hvert Aars 14de April af mig betales 2 ort 12 s og være berettigede til at beholde bemelte Støkke Jord til deres Død. Men imodsadtfald at levere bemelte Støkke Jord med paastaaende Huuser tilbage til Gaardens Opsider for uden Erstatning.

3. Skal en af Johanes Olsen Børen efter hans Død være berettiget til bemelte Støkke Jord eller Plads, imod derfor aarlig at Svare 8 Spd. Samt være Forpligtet til Arbeide naar forlanges, og Contrakt bliver da at udstæde af Gaardbrugeren i henseende dennes Forpligtelser.

4. Skulde bemelte Johanes Olsen eller Kone enten med langvarig Sygdom eller Alderdomssvaghed ei være istand at forrette foranførte arbeide skal de ligeledes være forbuden og Forpligtet til at tilbagelevere bemelte Støkke Jord eller Brug for uden Erstatning.

5. Det tillades bemelte Johanes Olsen at havne de Creature han føder paa bemelte Brug, i Gaardens øvre Skovlid.

6. Foranførte Arbeides svarelse tager sin Begyndelse, fra 14de April 1848. Dog med den forandring at til 14de April 1850 Svares aarlig det halve af det anførte, men fra den tid Bliver at Svare Aarlig efter 2den Pgt.

Kalstad søndre den 24de October 1847.
Som Eier
Iver Kalstad.
Foranstaaende Contrakt vedtages av mig som Leier.
Johanes Olsen Lille Kalstadrud med iholt Pen.

Til Vitterlighed
O. Myhre
Amund Hanssen med iholt Pen