Kalmyren under Nordre Langseth i Fåberg 1856

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 712: Kalmyren v/Nordre Langseth i Fåberg dat. 21.1.1856.
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 14.3.1856, sak nr. 16)

Thinglæst Huusmandskontract Fra Sagfører Thomesen til Peder Nielsen og Kone paa Pladsen Kalmyren under Gaarden Nordre Langset dateret 21te Januar 1856, saal:

Huusmandskontract.

Undertegnede, Sagfører O. Thomesen bortfæster herved en under min Gaard Nordre Langset i Lillehammer Landsogn henhørende Plads Kalmyren til den ovennævnte Bruger, Peder Nielsen, paa hans og Kones Levetid, hvorhos endvidere den af hans sønner eller Svigersønner, som han selv dertil maatte bestemme, har Ret til at bruge Pladsen efter Foreldrerne, ligeledes paa sin og Hustrus Levetid, alt paa følgende Betingelser:

1 I Afgift af Pladsen erlægges 4, fire Speciedaler aarlig;

2 Pladsen bruges og drives forsvarligt, Høe og Halm maa ikke bortføres, men skal opfodres paa Pladsen og den paa samme faldende Gjødsel anvendes til dens Drift. Huse og Gjærder skulle vedligeholdes i god Stand;

3 Fornødent Brænde erholdes i Gaardens Skov, dog ikke af andet end tørre og vindfældte Træer. Træfang til Husenes og Gjærdenes Vedligeholdelse tages ligeledes af Gaardens skov, dog kun efter Udviisning. Endvidere har Huusmanden ret til at løve i Udmarken i Lighed med Gaardens øvrige Huusmænd;

4 Huusmanden er forpligtet til, naarsomhelst han tilsiges, at lade Arbeidet forrettes hos Gaardbrugeren ved en voxen, arbeidsdyktig Mand mod en Dagløn af 20, tyve Skilling om Sommeren, fra 14de April til 14de October,og 12, tolv Skilling om Vinteren, fra 14de October til 14de April, paa Gaardbrugerens Kost, eller paa egen Kost, om Gaardbrugeren saa maatte forlange, for en Dagløn af 1 Ort 12 s. een Ort tolv Skilling om Sommeren og 1 Ort 4 s. een Ort fire Skilling om Vinteren. Huusmanden er berettiget til at have een Søgnedag i hver Uge fri for saadant Arbeide.

5 Den nuværende Skigaard omkring Pladsen skal efterhaanden ombyttes med en forsvarligen og vel opført Steengaard, 7, syv, Qvarter bred, og 7, syv, Qvarter høi over Jorden samt saa dyb under Jorden, som ifølge Grundens Beskaffenhed formodiges til dens Standhaftighed. Af saadan Steengaard lader Huusmanden opføre 4, fire Stænger eller 28, otte og tyve Alen hvert Aar, indtil den hele Indhegning er færdig, hvorimod han, saalænge dette Arbeide varer, kun har at erlægge Halvdelen af den i 1te Post bestemte Afgift.

6 Saalænge Pladsen bruges ifølge nærværende Kontract, maa de paa samme værende Huse, verken flyttes eller benyttes af andre end Huusmanden og den, han har Ret til at indtage tilhuse hos sig. Naar derimod Fæstet af en eller anden Grund ophører, da tilhører een fjerdepart af Husene Gaardbrugeren med Ret til at indløse de øvrige tre fjerdeparter, der tilhøre Huusmanden eller hans Bo, efter lovlig Taxt.

7. I alle her ikke omhandlede Tilfælde bliver Loven om Huusmænd af 24de Septbr 1851 at befølge.

8. Peder Nielsens ældre Fæsteseddel paa Pladsen bliver ved denne Kontract ophævet.
Undertegnede Peder Nielsen Kalmyren vedtager for mit Vedkommende nærværende Kontract i alle dens Puncter.

 

Korsvik pr Lillehammer 21te Januar 1856
O. Thomesen
Peder Nielsen

Som tilkaldte Vitterlighedsvidner have Undertegnede hørt foranstaaende Contract oplæse for Peder Nielsen samt paaseet dens egenhændige og frivillige Underskrift af begge Parter.
Korsvik, 21te Januar 1856.
Christian Christensen Hattestad med paaholden Pen.
Peder Stenersen