Tølløvløkken under Simenrud i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 715:
Tølløvløkken v/Simenrud i Fåberg dat. 7.2.1849 (Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 21.7.1856, sak nr. 10)


Thinglæst Brugsseddel fra Ole Simenrud til Ole Halvorsen Nordødegaarden om Brugen af Pladsen Tøllovløkken, dat. 7. Febr: 1849, saal:


Undertegnede Ole Simenrud og Ole Halvorsen Nordødegaarden har Dags Dato indgaaet med hinanden efterstaaende Accord og Forbindelser, angaaende den under Gaarden Simenrud beliggende Plads Tølløvløkken kaldet.
1. Fra 14de April dette Aar overlades bemælte Plads til Brug og Paabeboelse til Ole Halvorsen og hans nuværende Kone, imod at han til Brugeren af Gaarden Simenrud erlægger en aarlig Afgift stor 6 Spd, siger sex Speciedahler.
2. Skal Ole Halvorsen og hans Kone heller om de hindres derifra, da ved andre i deres Sted antagelige Arbeidsfolk efter Tilsigelse møde til hvad Slags Arbeide og paa hvilket som helst Sted, de af Brugeren paa Simenrud anvises imod for Arbeidet at nyde saadan Betaling; nemlig: fra 14de April til Vaaraanden 6 Skilling Dagen, i Vaaraanden og til Slaataanden 8te Skilling Dagen og i Slaataanden 12 Skilling for hver Mæling at slaae og for en Dag at slaae med heller høie 10 Skilling, og i Skuraanden arbeider Manden og Konen til sammen for 16 Skilling hvert Maal de skjærer, fra den Tid Skuraanden er afgjort til 14de October 6 er sex Skilling Daglig og fra 14de October til 14de April 4 skilling Dagen. Konen skal hvilken Tid af Aaret, undtagen fra 29. October til 14de April, i hvilken Tid hun ikke er pligtig at arbeide mer end i 3 Uger naar hendes Vært forlanger og de Dage de er tilsagde, at skjære undtagen- arbeide for 4 Skilling Dagen, dog er Huusmanden saavel som hans Kone fritagen for ovenstaaende Arbeidspligter 1 Dag i hver Uge for at besørge sine egne Anligender. Alt Arbeide for Aaret sættes paa Regning og liqvideres med den aarlige Afgift ved Regnskabs-Opgjørelse hvert aars 14de April, da alt for Aaret maa op-og afgjøres.
3. Pladsens Jordvei maa bruges forsvarlig og verken Fourage heller Gjødsel paa nogen somhelst Maade bortføres fra Pladsen; de om Pladsens Jordvei værende Jærder skal af Huusmanden holdes i forsvarlig Stand uden dertil at tage Noget i Gaarden Simenruds Skov.
4. Huusmanden skal have Rettighed til Havnegang for sin paa og med Pladsens Fourage fødte Creature paa Engelandet Rønningen Høst og Vaar i Fællesskab med Gaardens Creature dog skal denne Havnerettighed hver Vaar ikke benyttes længere end til Gaardbrugeren flytter til Sæters med sine Creature, og ikke benyttes om Høsten førend Gaardbrugerens Creature ere Hjemhentede fra Sæteren. I den Tid Huusmanden har Havnerettighed og benytter samme skal han for egen Bekostning holde Jæter 2, er toe Dage i hver Uge, som paa forsvarlig Maade skal røgte saavel Gaardbrugerens som Huusmandens Creature.
5. Samtlige paa Pladsen værende Huse tilhører Huusmanden og Kone kan af ham saaledes disponeres efter Behag, dog ikke uden Værtens Bifald at tage Inderst til Huse.
6. Saalænge Huusmanden i en hver Henseende holder sig denne Brugsseddel efterættelig besider han Bruget; men i modsat Fald har det Pladsens Fravigelse til Følge, hvilke maa skee efterat 1/4 dels Aars Opsigelse fra hvilkensomhelst af Siderne, naar Huusmanden paa hvilken somhelst Maade fratræder Bruget, falder Pladsens Jord og Gjærder til Gaarden og Husene, som tilhører Huusmanden, skal, om ikke mindelig Forening derom skeer, da bortføres af Tomten. Dette til Bekræftelse i tvænde Vidners Nærværelse, hvorhos bemærkes, at hver af os har modtaget Gjenpart af dette Document. Nota Bene. Det bemærkes, at intet Brændefang af nogetsomhelst skal tages af heller paa Gaardens Grun af førmelte Pladsens Bruger.

Simenrud d: 7de Februar 1849.

Ole Halvorsen med ført Pen.
Ole Simenrud.

Til Vitterlighed:
Lars Jensen med ført Pen.
Arne Thostensen med ført Pen.