Klæggerudstuen under Moe i Jevnaker 1841

Opplandsarkivet avd. Randsfjordmuseene, Hadeland: OAHF-226 Moe, Jevnaker gnr. 148

Grundsæddel


Avskrift av Christopher Moe Stenersens; Procurator ved Over- og Underretterne i Agershuus Stift og Eier av Gaarden Moe med tilliggende Ødegaard Klæggerud i Jevnagers Præstegjæld paa Hadeland, Kontrakt i Anledning af Bortsættelse av Klægerudstuen  u.M. fra Aaret 1840.
Christopher Moe Stenersen, Procurator ved Over- og Underretterne i Agershuus Stoft og Eier av Gaarden Moe med tilliggende Ødegaard Klæggerud i Jevnagers Præstegjæld paa Hadeland,
Gjør vitterligt, at da min Huusmand Lars Hansen Klæggerudstuen frivillig har tilbagegivet mig fri Raadighed over den indhegnede Løkke eller Deel av Ødegaarden Grue, som han hidtil har havet i Brug og Besiddelse, saa har jeg paa Grund deraf til min hidtil i Tjeneste havte Huusbondskarl Elling Olsen stedet og fæstet bemeldte Deel eller Løkke saavelsom den egentlige av Lars Hansen i Brug havende havende Plads Klægerudstuen paa følgende
Conditioner:

1.    Bemeldte Indhegning eller Løkke av Gruer erholder Elling Olsen i Brug fra 14 de April 1841 at regne; dog svare han hele bemeldte Aar Afgift av samme men den egentlige Plads Klæggerudstuen erholder Elling Olsen først Brug til en anden ved senere Paategning paa denne Grundseddel fastsættende Tid.

2.    Saalænge Elling Olsen kun har Løkken paa Gruer i Brug, erholder han det Halve af Pladsens Udhuse for sin avling og sine Creature, saaledes som dette i en senere Paategning herpaa bestemt vorder, og imedens erholder han Huusly for sig og tilkommende Hustru og Børn enten i den paa Pladsen staaende ganle Stuebygning eller og inde hos Lars Hansen og Hustrue i den Nye.

3.    De Huse, Elling Olsen paa Klægrudstuen erholder, og hvoraf ingen hører han til, modtager han i den Stand de nu befindes i, og uden Aabods Erholdelse uten af mig eller den fratrædende Bruger Lars Hansen, og efter Modtagelsen holder han dem i forsvarlig og god Stand. – Deres Antal maa Elling Olsen hverken formere eller formindske uden Samtykke av mig eller efterfølgende Grundeiere. De nu paa Pladsen staaende Huse ere: 1. En gammel og 2. En nyere Stuebygning, 3. En Laave, 4. Et Fæhus, 5. Et staabur og 6. En Badstu fælledes udi  Nordengen og nedre Klægrud.

4.    Pladsens paahvilende Gjærder saavelsom Ledene for Nordparten paa Klæggerud og fra Gruer til Klægrudstutæjet bliver Elling Olsen herved paalagt at sætte og fremdeles at holde i god og forsvarlig Stand. Gjærdet imellem den ham herved fæstende Indhegning af Gruer og den Deel af Gruer, som jeg selv har i Brug, paalægges det Elling Olsen nu at sætte og fremdeles at holde istand.

5.    Træmaterialierne til Opsættelse af eller Reparationer paa Pladsens Huse har Elling Olsen Ret til at erholde sig udviste av Grundeieren i dennes Skov; men bekostningene paa disse Materialierne: Hugst, Kjørsel og Skuue udreder Elling Olsen selv uden Udgivt for eller Lettelse af Grundeieren. Spiger, Vindusglas og Muursteen samt Tagsteen – om Elling Olsen dermed ønsker at tække noget Huus – bekostes ligeledes av Elling Olsen selv. I Ildsvaades Tilfælde opsætter Elling Olsen de Huse, som i de Afbrændtes Sted behøves; dog erholder han ogsaa i dette Tilfælde paa den foroven i denne §s første Afdeling fastsatte Maate Træmaterialierne dertil af Grundeierens Skov udviste uden Betaling.

6.    Stør og Skived til Vedligeholdelse af de Elling Olsen paaliggende Gjærder om Pladsen er han berettiget til at hugge i Moesmarken, dog at han til Skived kun tager Skov; som i enten er eller med Tiden  kan blive tjenelig til Udskibningslast. Er kun voxterlig Skov at finde i Moesmarken, da skal Elling Olsen hos Grundeieren søge sig udvist den Skov af hvilken han skal hugge sin Skived.

7.    Brændeved tager Elling Olsen til sin fornødenhed i Moesmarken af smaat Vindfald og Top samt raadder eller eller fortørret skov, hvoraf ei han tilvirker Udskibningslast eller andet Gavntømmer, dog at han forinden han begynder at sammenlægge sit Brænde adspørger Grundeieren, hvor denne selv vil hugge, og med Beskedenhed avholder sig fra at tage sin Ved paa det Sted Grundeieren har udset til sin egen Brændveedhugst eller andet Brug. Til stort Vindefald regnes det, hvoraf en 10 Fod lang Tømmerstok til 11 Tommer i Toppen kan hugges.

8.    Paa Gaarden Moes Jorder, paa Hallingringen, Linløkken, de opdyrkede og herefter og herefter opdyrkede Steder af Gruer samt paa Kokkestuehagen, maae Elling Olsen aldrig noegen Tid af Aaret havne sine Creaturer – hverken store eller smaae – og paa Ødegaardene Klæggerud og Sandlie samt paa det øvrige eller saakaldte Havnegruer heller ikke uden foregaaende erhvervet speciel Tiladelse som herved engang for alle uagtes ham om vaaren og saalænge, Grundeierens Creaturer selv ere i Høsthavn sammesteds. Vaarhavn for samtlige sine Creaturer maa Elling Olsen søge inden sin Pladses egne Indhegninger og i Moesmoen samt de inndgjæredede Dele af Moesmarken, Sommerhavn i Moessæteren og Høsthavn i Moesmoen og Moesmarken samt i Pladsens egne Indhegninger.

9.    Løvskov nyder Elling Olsen i Pladsens egne Indhegninger – badde til Kjærving og Rispiing – samt i Moesmarken. I Gaarden Moes samtlige Jorder og ildenger, hvortil regnes Kokkestuhaugen, Hallingringen, Liinløkken, Gruermyhren, Nordengmyhren samt paa Ødegaardene Klæggerud og Sandlie, maa Elling Olsen ei foretage nogenslags Løving.

10.    Elling Olsen og hans tilkommende Hustru samt hans paa Pladsen hjemmehavende confirmerede og uconfirmerede Børn ere forbundene til at arbeide paa Gaarden Moe, Ødegaardene Klæggerud og Sandlie samt Grundeierens øvrige Eiendeboe, naar denne deres arbeide forlanger, og paa hvilket Sted, som deres Arbeide behøves, alt for almiindelig gjældende Betaling for Huusfolk, som er 12 S – siger Tolv Skilling – pr maal at skjære, Mæling at slaae, Lage at løve, hugge eller gjærder samt for en almindelig Slaattedag, 8 S – siger otte Skilling – pr Hvobbelsdag fra 14 de April til 14 October – den første i = og den Sidste uberegnet og 6 S – siger sex Skilling – for hver Vinterdag fra 14 de October til 14 de April, den Første u= og den Sidste iberegnet, for hvad Manden i dagsvis forretter; men derimot kun 6 S – siger Sex Skilling – daglig for hele aaret igjennem for Konen, naar hun foretter Dagarbeide. For Smidning nyder Elling Olsen 16 S – siger Sexten Skilling og for Mærkning og Tømmermandsarbeide 12 S – siger Tolv Skilling – pr Dag. For en Lundedag i Marken nyder han 10 S – siger Ti Skilling – og for Lunding og Tømmerkjøring om Vinteren i Moen 8 S – siger Otte Skilling pr Dag. Naar han foretter Smidiearbeide om Vinteren, er han forbunden til at smide ved Tyrilysning baade Morgen og Aften fra Klokken 6 – siger Sex- om Morgenen til Klokken 6  – siger Sex- om Aftenen.

11.    Er Elling Olsens Hustrue ved smaae Børn, ved Sygdom eller Alderdom hindret fra at komme i Arbeide hos Grundeieren, maa Elling Olsen skaffe en anden voxen og arbeidsfør Qvinde i hendes Sted til at forette Arbeide hos denne. Til at forette Smidiearbeide hos Grundeieren er han dog ei i Tilfælde af Forfald pligtig at skaffe nogen anden for sig.- Elling Olsens Hustrue er og forbunden til hjemme hos sig selv at spinde 2 Bsp – siger To Bismerpund – av den Art Spind. som Grundeieren ved hende vil have udført for sedvanlig Priis hver Vinter. Hvis Elling Olsen eller hans Hustrue under deres Arbeide hos Grundeieren skulde komme til Skade enten paa deres Helbred eller Lemmer, og denne Skade skulde gjøre dem uskikket til Arbeide, da skal den Beskadigede af dem være fritaget for at være arbeidspligtig hos Grundeieren indtil 4re Uger, efterat Skaden er skeet, om Følgirne der af vedvare saalænge eller længere.- Ophøre Følgerne før, indtræder igjen den Beskadigedes Arbeidspligt, og vedvarer de længere, maa Elling Olsen sakffe en Anden i den Beskadigedes Sted naar saadant af Grundeieren paafordres.- At Elling Olsen og Hustrue i mellemstunder af Grundeieren maa tilstaaes Fridage til eget Aannearbeides Udfør paa Pladsen er en Selvfølge.

12.    Elling Olsen er forbunden til, naar Grundeieren saadant forlanger, med dennes Heste at gjøre Byreise baade til Drammen og Christiania for den Priiis af 16 S – siger Sexten Skilling – daglig paa Grundeierens Kost og for Ham. Ligeledes er han forbunden til, naar og hvor hans Huusbonde maatte forlange, at forrette Tømmerhugst for denne for den Priis pr Tylt Tømmer, Bjelker og Langved, som de andre Huusmænd under Moe eller Klæggerud, der forrette Tømmerhugst for deres Huusbonde, af ham maatte erholde.

13.    Elling Olsen maa ei indtage nogen Inderst enten af Mand- eller Kvindekjøn paa Pladsen Klæggerudstuen unden forud dertil at have erhvervet sig sin Huusbondes Samtykke, ei heller maae han til Andre, om dette saa end var hans egen Søn eller Svigersøn, bortsætte nogen Deel af Pladsen uden forud dertil erhvervet Samtykke fraa Grundeierens Side. Det paa Pladsen foldende Foder maae Elling Olsen paa samme opgive og ei føre noget derfra, medens han har den i Brug; men om han i sin Levetid skulde komme til at fraflytte Pladsen, som i ethvert Tilfælde maae skee om Vaaren ved Lovens Faredag, da skal det være ham tilladt ved Auction at bortsælge det ved Fraflyttelsestiden i Behold havende Foder, ligesom hans Boe ogsaa denne Rettighed ved hans Dødsfald; dog forbliver i alle Tilfælde den paa Pladsen faldne Gjødsel paa samme og kommer saavel i Fraflyttelses som Dødsfalds Tilfælde Pladsen og Elling Olsens Enke eller Eftermand paa samme til Bedste uden mindste Godtgjørelses Svarelse til Elling Olsen eller hans. Stervboe i det sidstnævnte Tilfælde, ligesom ei heller hans Enke skal være pligtig at decortere noget for Gjødselen i sin Hovedlod, om hun bliver den der faar Gavn af samme, da Gjødselen følger Pladsen og ei tilhører enten Elling Olsen eller hans Boe. –

14.    Elling Olsen og hans Hustrue maae i deres Færd ei alene mod deres Husbonde og  Madmoder, men ogsaa imod andre, bestandig udvise en streng og uplettet Redelighed samt en fredsommelig og anstændig Opførsel, ligesom han og herved tilholdes at lægge Vind paa Ædruelighed, saaat han ei ved Drukkenskab hindrer sig selv fra at komme i det Arbeide, hvortil han af Grundeieren vorder tilsagt, eller desformedelst forretter samme ilde, efteraat have til Arbeidet indfundet sig.

15.    Paa overstaaende Vilkaar erholder Elling Olsen til 14de April 1841 den af Ødegaarden Gruer indhegnede Deel, som Lars Klægrudstuen hidtil har havt i Besiddelse, til Brug og Afbenyttelse, og af samme svarer han i Grundleie aarlig 4 Spd. – siger Fire norske Speciedaler -. Naar den gamle Deel af Pladsen Klægrudstuen enten ved Lars Hansens Død eller paa anden Maade bliver ledig, erholder Elling Olsen ogsaa samme paa overstaaende Vilkaar i Brug imod derav at svare i aarlig Afgift 5 Spd. –siger Fem norske Speciedaler – altsaa af Begge Pladesens Deele til sammen 9 Spd – siger Ni Norske Speciedaler. Naar Klægrudstuen erholder en ny Grundeier svarer Elling Olsen af samme blot 8. – siger Otte Speciedaler-efter den tid i Grundleie.

16.    Regnskabet imellem Elling Olsen og hans Huusbonde opgjøres ved hvert Aars Slutning, til hvilken Tid Grundleien ved Dag=?Lajearbeide af Elling Olsen bør være betalt.  Hvad Elling Olsen ved Aarets Udgang paa sit og Hustruens Dag=?Lajearbeide som Rest faar til gode betales han i Vahrer efter gangbar Priis, og hvad han for Tømmerhugst maatte tilgodekomme betales ham i Penge alt – naar han attraader det – inden ¼ Aar efter Regnskabets Opgjørelse. Bliver Elling Olsen ved Regnskabets Opgjør noget skyldig, da bliver Restancen – efter Huusbondens Valg – enten at oparbeide ved Dag= og Lajearbeide i det næstpaafølgende aar eller og at udbetale inden ¼ Aar efter Regnaskabets Opgjørelse (Slutning).

17.    Skulde Elling Olsen ved Døden afgaae og efterlade sig Enke, og denne kunde skaffe en voxen og arbeidsdugtig Karl – med hvilken Grundeieren fandt sig tilfreds – til i Elling Olsens Sted at forrette det paakreævende Mandsarbeide for Grundeieren, da skal hun som Enke være berettiget til at bruge Pladsen, saalænge det skeer, og hun ellers efterkommer de øvrige  heri foreskrevne Bestemmelser (Betingelser) for Pladsens Brug; men kan hun ikke dette, eller gifter hun sig igjen, da ophører hendes Brugsret til Pladsen, og Grundeieren skal – i sidste Tilfælde – være berettiget til enten at slutte nye Contract med hendes anden Mand eller tage en Anden ind paa Pladsen i hennes Sted, hvilket Grundeieren og kan gjøre, hvis Elling Olsens Enke ei kan skaffe behørig Mandfolkhjælp til det Mandsarbeide, Grundeieren af hende som Pladsens Opsidderske maatte forlange. I sidste Tilfælde saavelsom og i det Tilfælde, at Elling Olsens Efterleverske ei attraaer Pladsens Brug som Enke, skal hun – i sin enkestand, og saalenge hun forholder sig redelig og villig til at yde Grundeieren det arbeide denne forlanger af hende  – nyde en da av Grundeieren fastsættende Deel af Pladsen som Livøre imod deraf at svare saadan Afgift, som derfor da af Grundeieren vorder bestemt.

18.    Hvis jeg Procurator Stenersen imod mit nuhavende Haab og Formodning nogentid skulde komme til at blive misfornøiet med Elling Olsen eller hans Hustrue, da skal jeg for min Person være berettiget til – efter en blot simpel Udsigelse før Juul fra min Side – at faae den Deel af Klægrudstuen eller Gruer, som Elling Olsen da besidder, tilbage fra Ham eller hans Hustrue uden at være forpligtet til at paabevise nogen af dem nogen Brude m od denne Grundseddels Bestemmelser som Fundament for Udsigelsen, da min blotte Villies Tilkjendegivelse om at ville have Pladsen tilbage skal være nok for, at de skulle være pligtige til at avige samme til Lovens næste Faredage og overlevere mig den igjen i aabodsfrie Stand baade paa Huse og Gjærder. Min Eftermand i Eiendomsretten over Klægrudstuen og tilliggende Deel af Gruer tilkommer imidlertid ikke en saa streng Ret imod Elling Olsen og hans Hustrue; men de skulle overbevise i det mindste en af dem om at have i nogensomhelst af ovenanførte Puncter overtradd Grundseddelen for at kunne faae dem frakjendt deres dem i denne tillagte Brugsret af førnævnte Plads, og skal Sag om Overtrædelsen kund da være avhengiggjort i det Mindste ved Forligelsescommissionen inden et aar, efterat Brøden er begaaet, hvis denne for Elling Olsen og Hustrue skal have Brugrettens Fortabelse til Følge.  Ønsker Elling Olsen selv at fraflytte Pladsen, da skal han opsige sit Brug af samme for Grundeieren før Juul, og i aabodsfrie Stand baade paa Huse og Gjærder overlevere samme til næstpaafølgende Lovens Faredag. Ligesom det er min Tanke at behandle Elling Olsen med Hustrue og Børn i min Eiendomstid af Moe med Godhed og Billighed i enhver Henseende, saaledes ønsker og vil jeg og paa saadan Maade have dem behandlede af min Eftermand i Eiendomsretten over de Elling Olsen her færstede Dele af Gruer og Klægrudstuen. Bliver der altsaa nogen Tvist mellem Grundeieren og Elling Olsen om Grundsedlens Mening, da skal den Fortolkning af samme følges, som for Elling Olsen og Familie er fordelagtigst.

Til Bekræftelse udstedes denne Grundseddel under min Haand og Segl i nedenstaaende Vitterligheds vidners Overvær.
    Moe d: 20de November 1840.
            C. Stenersen.


Denne Grundseddel vedtages av mig med Fader og fødte Værge som Regel for mig og tilkommende Hustru og Børn for den Tid disse bliver hos mig, i alle dens Puncter og Bestemmelser.
                        Moe d. 20de November 1840
                        Elling Olsen Moe
                        Som Fader og født Værge
                        Ole Ellingsen Gjø?dsgrinden


At jeg til Elling Olsen har afstaaet den i ovenstaaende Grundseddel ommeldte Indhegning af Gruer og Halvdelen af Pladsen Klægrudstuens Udhuse og indvilger i at overlevere ham alt dette til næste Aars April Maaneds Udgang vedgaaes herved. Til Vaaren deles Udhusene og Delingen paategnes denne Grundseddel.
    Moe d. 20de November 1840 – siger tyven November Atten Hundrede og Fyrgetyve-.
                                Lars Hansen
Som tilstedeværende ved selve Grundsedlens saavelsom ved Bevisholds og Afstaaelsens Underskrivt undertegne vi dette Document som Vitterlighedsvidner.-
    Moe d. 20de November 1840.
    Abraham Johansen Moe. Peder Andersen Nordengen.

Efter nøiere Samtale og Overlag indrømmes Elling Olsen til Brug det nordre Laavegulv, Halvdelen av Fjøset, Halvdelen af Staburet og fornødent Brug af Træskelaaven, ligesom han erholder den gamle Stuebygning til Vaaningshuus i Fællig med Gunder Eriksens Hustru Kari Olsdatter.
Dette vedtages herved av os undertegnede, der hidtil har havt disse huse i Brug.
    Moe d. 23de December 1840.

Lars Hansen            Gunder Eriksen Moe med iholden Pen.
Til Vitterlighed:
Johannes Andersen Baskud     Abraham Johansen Moe    Iver Nordingen