Rokvamslien under Rokvam i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 678: Rokvamslien v/Rokvam i Gausdal dat. 14.5.1853.
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 20.6.1853)

No. 23
Husmandscontract mellem Lensmand Seielstad som eier af Gaarden Roqvam og Gudmund Jacobsen angaaede Pladsen Roqvamslien under ovennævnte Gaard, datert 14 mars d.a. Ifølge Bestemmelsen i § 1 i Lov af 24de September 1851 af undertegnede Lensmand J. O. Seielstad, som eier af Gaarden Rokvam i Gusdals Tinglag, overladt Gudmund Jacobsen til Brug og Beboelse som Husmand halve Pladsen Rokvamslien kaldet under ovennævnte min Gaard Rokvam med paastaaende halve af Husende saaledes som den forhen har været brugt paa følgende Vilkaar:

1. Betale bemældte Gudmund Jacobsen inden hvert Aar 14de April i aarlig Husleje af denne Plads 8 Spd. er otte Speciedaler, som skeer mod Arbejde, samt holde Pladsens Ager og Eng med paastaaende Huuse og Gjerder i lovforsvarlig og aabodsfri stand.

2. Husmanden skal være forpligtet til, mot den i §6 i den citerede Lov omhandlede Indskrænkning,mod forsvarlig Betaling, efter Tilsigelse uden Vædering straks at forrette arbejde han af Husbonden maatte blive tilsagt, hvorsomhelst saavel Vinter som Sommer. Ligesaa er husmanden forpligtet til at anskaffe et dueligt Fruentimmer til at arbejde for Huusbonden mot 4-fire Skilling pr. dag, naar forlanges, samt til at Spinde et Lispund Stryegarn hver Vinter før Juul mod Betaling af 3 – tre Skilling pr. Mark.

3. Maa Huusmanden ingen slags Hugst foretage sig ovenfor den ved Huusene liggende Alfar -vei og op til Bjergene ned og omkring det saakaldte «Rokvamsliløbet», hverken norden-for eller søndenfor sammen, ligesom heller ikke udi den da indhegnede Rokvamslihagen, hvorimod han til Pladsens nødvendige Brug af Tømmer, Brænde, Bær og Braate maa tages ovenfor benævnte Løbe eller store Skride opetter til Kjølen eller højden (NB: paa øfre siden af den mellem Bødalen og Hovedsognet paa Sameierkjølen satte delelinie saalænge den strækning, som av Hovedsognet tillagt er udelt, men hvis den bliver deelt da i den strækning, som maa paafalde gaarden Rokvam med Rokvamslien, og i dette fald uten Ejerens eller Husbondens Udvisning, saavel som Havn, da som sakt, det ovenfor Vejen benævnte undtaget Slaat som tilhører Pladsen forbeholdes Rokvams eier ubeskaaret der endvidere forbeholder sig frit Rægster og Havning for sine Kreature til og fra Rokvamslien med fornødent Huusrom i den tid Kreaturene der ligger til Havning om Foraaret eller Vaaren, saaledes som forhen har været brugelig.

4. Naar denne contract af hvilken somhelst aarsag ophører skal Huusmanden ikke være berettiget til at fodre nogen erstatning for de Forbedringer han i en eller anden Henseende muligens kunne have anvendt paa Pladsen, ligesom han eller hans Bo eller hans Arvinger heller ikke tilkommer nogen godtgjørelse for de Huuse, der af ham maate opføres paa den.

5. Fæstet paa Pladsen fortrydes i alle de i p.10 i Lov af 24de September 1851 omtalte tilfælde.
6. Maa Huusmanden ikke indtage Inderst eller holde Danse og Drikkeforsamlinger. Gaarden Rokvamsliens beboer vil selv regulere og ordinere Pladsens Skov.

7. Denne brugsseddel eller contract, saaledes som anført er, tager sin Begyndelse fra dette Aar 14de fjordende April 1855, og skal holdes ubrødelig af Huusmanden indtil denne fra en af siderne opsiges paa lovlig Maade inden 29 September i hvilket Fald han som er Husmanden er forpligtet til under udkastelsestvang paa hans egen Bekostning og uden forgaaende Stevnemaal og Dom,at fraflytte og ryddigøre Pladsen inden næstpaafølgende Aar 14de April. Disse Vilkaar vedtager jeg Gudmund Jacobsen i alle dele til opfyldelse og efterlevelse. Af dette Dokument har enhver af os modtaget og beholder 1 exemplar de tvende enslydende ere udstedte.

Rokvam den 14de Mai 1853
Gudmund Jacobsen
J.A.Seilstad

Til Vitterlighed om Underskriften samt om at Contractens Indhold er Parterne bekjendt.
A. Andersen
Torger J. Roqvam